Nøgletalsdefinitioner

Nøgletalsdefinitionerne er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2015 bortset fra de med * markerede, der ikke er defineret heri.

EBITDA-margin  Driftsresultat, korrigeret for afskrivninger i procent af nettoomsætningen
EBIT-margin  Driftsresultat i procent af nettoomsætningen
Aktivernes omsætningshastighed  Nettoomsætningen i forhold til gennemsnitlige operationelle aktiver
Afkastningsgrad Driftsresultat i procent af gennemsnitlige operationelle aktiver
Egenkapitalforrentning Årets resultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital
Soliditetsgrad  Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo
Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat i forhold til gennemsnitligt antal aktier
Cash Earnings pr. aktier (CEPS)* Årets resultat plus afskrivninger i forhold til gennemsnitlige antal aktier
Indre værdi pr. aktie  Egenkapital ultimo i forhold til antal aktier ultimo
Payout ratio  Udbytte i forhold til årets resultat
NOPAT-margin* Årets resultat, korrigeret for nettofinansieringsudgifter efter skat samt årets ændring i udskudt skat, i forhold til nettoomsætningen
Den investerede kapitals omsætningshastighed* Nettoomsætning i forhold til den gennemsnitlige egenkapital tillagt de gennemsnitlige langfristede forpligtelser og kortfristet rentebærende gæld
ROCE* 

EBIT i forhold til den gennemsnitlige egenkapital tillagt de gennemsnitlige langfristede forpligtelser og kortfristet rentebærende gæld