Nøgletalsdefinitioner

Nøgletalsdefinitionerne er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2015 bortset fra de med * markerede, der ikke er defineret heri.

EBITDA-margin Driftsresultat, korrigeret for   afskrivninger i procent af nettoomsætningen
EBIT-margin Driftsresultat i procent af   nettoomsætningen
EBITDA   indeks Pengestrømme fra drift før   finansielle poster og skat i forhold til EBITDA
Gearing Nettorentebærende gæld i forhold   til EBITDA
Aktivernes   omsætningshastighed  Nettoomsætningen i forhold til   gennemsnitlige operationelle aktiver
Afkastningsgrad Driftsresultat i procent af   gennemsnitlige operationelle aktiver
Egenkapitalforrentning Årets resultat i forhold til den   gennemsnitlige egenkapital
Soliditetsgrad  Egenkapital ultimo i procent af   samlede passiver ultimo
Resultat   pr. aktie (EPS) Årets resultat i forhold til   gennemsnitligt antal aktier
Cash   Earnings pr. aktier (CEPS)* Årets resultat plus afskrivninger i forhold til gennemsnitlige antal aktier
Indre   værdi pr. aktie  Egenkapital ultimo i forhold til   antal aktier ultimo
Payout   ratio  Udbytte i forhold til årets   resultat
NOPAT-margin* Årets resultat, korrigeret for   nettofinansieringsudgifter efter skat samt årets ændring i udskudt skat, i   forhold til nettoomsætningen
Den   investerede kapitals omsætningshastighed* Nettoomsætning i forhold til den   gennemsnitlige egenkapital tillagt de gennemsnitlige langfristede   forpligtelser og kortfristet rentebærende gæld
ROCE*  EBIT i forhold til den   gennemsnitlige egenkapital tillagt de gennemsnitlige langfristede   forpligtelser og kortfristet rentebærende gæld