Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 

Nøgletalsdefinitioner

Nøgletalsdefinitionerne er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2015 bortset fra de med * markerede, der ikke er defineret heri.

EBITDA-margin
Driftsresultat, korrigeret for afskrivninger i procent af nettoomsætningen

EBIT-margin
Driftsresultat i procent af nettoomsætningen

EBITDA indeks
Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat i forhold til EBITDA

Gearing
Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA

Aktivernes omsætningshastighed 
Nettoomsætningen i forhold til gennemsnitlige operationelle aktiver

Afkastningsgrad
Driftsresultat i procent af gennemsnitlige operationelle aktiver

Egenkapitalforrentning
Årets resultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo

Resultat pr. aktie (EPS)
Årets resultat i forhold til gennemsnitligt antal aktier

Cash Earnings pr. aktier (CEPS)*
Årets resultat plus afskrivninger i forhold til gennemsnitlige antal aktier

Indre værdi pr. aktie
Egenkapital ultimo i forhold til antal aktier ultimo

Payout ratio
Udbytte i forhold til årets resultat

NOPAT-margin*
Årets resultat, korrigeret for nettofinansieringsudgifter efter skat samt årets ændring i udskudt skat, i forhold til nettoomsætningen

Den investerede kapitals omsætningshastighed*
Nettoomsætning i forhold til den gennemsnitlige egenkapital tillagt de gennemsnitlige langfristede forpligtelser og kortfristet rentebærende gæld

ROCE*
EBIT i forhold til den gennemsnitlige egenkapital tillagt de gennemsnitlige langfristede forpligtelser og kortfristet rentebærende gæld