CR-politik og -strategi

Vi har et ansvar for at drive og udvikle Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn på en bæredygtig og ansvarlig måde med respekt for miljøet, klimaet og vores omverden.

Vi ønsker at tage et udvidet ansvar for det samfund, vi er en del af. Det betyder, at vores indsats rækker ud over Københavns Lufthavns egne grænser, men også fokuserer på bæredygtighed og ansvarlighed i hele lufthavnen.

Vi kan ikke gøre det alene. På en lang række områder er det kun muligt at nå de ønskede mål og resultater, hvis vi inddrager de interessenter i og omkring lufthavnen, der kan bidrage til arbejdet. Derfor mener vi, at engagement, dialog og stærke partnerskaber er afgørende for at nå i mål.

Læs Københavns Lufthavnes CSR-politik

Du kan altid læse mere om vores ambitioner, arbejde
og enkelte delmål i vores seneste årsrapport.

  Læs den seneste årsrapport her

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder for at nå vores mål

FN’s Global Compact
 

1.4.1_CR.jpg

Vi har tilsluttet os FN’s Global Compact for at støtte og udbrede kendskabet til ti generelle
principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Det betyder, at Københavns Lufthavn har forpligtet sig til at arbejde aktivt med at integrere
de ti principper og mål inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
antikorruption i vores forretningsstrategi, daglige drift og virksomhedskultur. Hertil kommer
FN's Guiding Principles on Business and Human Rights, der guider os i varetagelsen af vores
ansvar i forhold til menneskerettighederne.

FN’s Verdensmål
 

Verdensmålene er FN’s plan for hele verdens bæredygtige udvikling, som 193 medlemslande
vedtog i 2015. De består af 17 overordnede mål – og 169 delmål – som sætter retningen på at løse klodens største problemer inden 2030. Vi har valgt at prioritere følgende fire verdensmål:

1.4.1_CR.jpg

Anstændige job og økonomisk vækst:
Med vores indsats på områderne sikkerhed, arbejdsmiljø, attraktiv arbejdsplads og
passageroplevelser er Københavns Lufthavn med til at bidrage til at fremme gode
arbejdspladser og forhold for vores egne og idéer for på den måde at understøtte innovation
og bedre trivsel. Vi har fx indført kunstig intelligens i vores bagagedrift, der har sikret 10%
forbedret kapacitet, hvilket var en medarbejders idé fra en intern kampagne.

1.4.1_CR.jpg

Industri, innovation og infrastruktur:
Med vores investeringer og partnerskaber udvikler og omstiller vi lufthavnen til at kunne leve
op til både nutidens og fremtidens udfordringer og behov. Vi skaber infrastruktur, der sikrer
international tilgængelighed og som binder landsdelene bedre sammen. Det er godt for
samfundsøkonomien og ikke mindst for den sociale mobilitet. I Københavns Lufthavn har vi
udarbejdet et byggemanifest, der har fokus på at reducere el, varme, vand samt upcycling af
byggematerialer. Det stiller krav til vores leverandører om genbrug fx nedtagne trapper og
elevatorer.

1.4.1_CR.jpg

Ansvarligt forbrug for produktion:
Med vores fokus på fx ressourcer, indkøb og genanvendelse er vi med til at sikre bæredygtigt
forbrug og produktionsformer. Vi har et mål om 60% genanvendelse af affaldet fra den
daglige drift i 2023. Derudover har vi krav til vores indkøb. Vi er fx i gang med en udfasning af
plastikkrus- og bestik internt i lufthavnen.

1.4.1_CR.jpg

Klimaindsats:
Med vores fokus på at imødekomme klimaudfordringer gennem partnerskaber er
Københavns Lufthavn med at bidrage til at handle hurtigt for at bekæmpe klimaudfordringer
og deres konsekvenser. Vi tester løbende nye teknologier og vælger grønnere tiltag fx
solceller, gasdrevet skraldebil, el-ladere til mere klimavenligere taxaer. I marts 2019 lancerede
vi en opdateret klimastrategi, der understøtter en ny ambitiøs epoke i vores omstilling til en
mere klimavenlig lufthavn og luftfart.

 

  Læs mere om vores klimastrategi her
Rapportering
 

1.4.1.2_CR-politik-og-strategi.jpg

Det er en integreret del af Københavns Lufthavns forretning at afrapportere på udviklingen
inden for de enkelte CR-områder i vores årsrapport. De data, der berettes om i årsrapporten,
er underlagt ekstern revision. Ansvaret for den årlige rapportering og løbende eksterne
kommunikation om vores CR-aktiviteter ligger hos CR-teamet i afdelingen for Corporate
Communication, Corporate Responsibility and Regulatory Affairs.

  Find vores årsrapporter her
Governance
 

1.4.1.1_CR-politik-og-strategi.jpg

Københavns Lufthavns CR-styregruppe vurderer årligt behovet for at opdatere politikken og
følger halvårligt op på CR-strategien, så det altid afspejler og understøtter vores
forretningsstrategi. Vurderer styregruppen, at der er behov for ændringer i politikken eller
strategien, bliver det forelagt bestyrelsen, der tager endelig beslutning om eventuelle
ændringer. Styregruppen vurderer ligeledes halvårligt CR-strategiens målsætninger og behov
for nye indsatser.

Bestyrelsesudvalget Revisions- og risikoudvalget (ARMC) gennemgår kvartalsvist
afrapporteringen af ikke-finansielle indikatorer vedrørende Safety, Security, Environment og
Health i Københavns Lufthavn.

CR-politikken er for alle medarbejdere i Københavns Lufthavn, men de relevante afdelinger er ansvarlige for at sikre overholdelsen af CR-målene, der er fastsat i CR-strategien. Ansvaret for opfyldelsen af CR-strategien følger det generelle ledelsesansvar, derfor har alle ledere et
særligt ansvar for at kende til og integrere de konkrete CR-mål i det forretningsstrategiske
arbejde.

CR-teamet sørger for at understøtte dette arbejde sammen med CR-repræsentanter for
blandt andet Miljø-, Energi-, HR- og Finans-afdelingerne.