Spilde- og overfladevand

Lufthavnens område er separat kloakeret, hvilket betyder at spildevand og regnvand er adskilt i to separate systemer og at de to typer vand ikke ledes til de samme steder, da sammensætningen af vandet er meget forskellig.

Udledning af spildevand til rensningsanlæg
Lufthavnen leder spildevand til rensningsanlæg i Tårnby og Dragør Kommune, hvor dog størstedelen ledes til Tårnby rensningsanlæg.  En lang række aktiviteter påvirker spildevandets sammensætning. Det største bidrag kommer fra følgende aktiviteter:

  • Terminalområdet (60.000 personer dagligt)
  • Personalekantiner og omklædningsfaciliteter
  • Værkstedsaktiviteter såsom hangarer, autoværksted og vaskehal til køretøjer
  • Produktion af mad til fly
  • Bortskaffelse af spildevand fra fly

Fokus på vandforbrug og besparelse
I CPH er der fokus på vandforbruget og vandbesparende tiltag har medført, at mængden af udledt spildevand ligger på et ensartet niveau på trods af de senere års stigning i passagerantallet.
CPH overvåger løbende spildevandsmængde og -kvalitet for at sikre, at det lever op til myndighedernes krav. 

Udledning af overfladevand til Øresund
Ud af lufthavnens samlede areal på 11,8 km2 er ca. 30% befæstet, dvs. at der er belægning i form af parkeringspladser og veje til fly og biler, samt bygninger. For at sikre, at disse arealer holdes fri for regnvand har lufthavnen et effektivt drænsystem, som afleder regnvandet udenom spildevandsystemet. Denne opdeling af kloaknettet sparer de lokale rensningsanlæg for betydelige mængder vand.

Overfladevandet kontrolleres
Overfladevandets kvalitet kan primært påvirkes af brændstofspild og fly- og baneafisningsmidler. Overfladevandet ledes til Øresund og undervejs passerer vandet en række olieudskillere der tilbageholder eventuelt olieindhold. Lufthavnen skal føre kontrol med overfladevandet, for at sikre myndighedernes krav til vandets kvalitet overholdes før det ledes til Øresund.

Vidste du at:

... der udtages 116 overfladevandsprøver om året for at sikre kvaliteten inden udledning til Øresund