Hvor stor er støjbelastningen i Københavns Lufthavn?

Gennem de seneste 20 år har der været et markant fald i lufthavnens støjbelastning af omgivelserne trods en stigning i passagertallet.

Støjbelastningen fra startende og landende fly beregnes efter den såkaldte TDENL-metode (Total Day-Evening-Night Level). Ved at bruge denne metode kan der føres løbende kontrol af udviklingen i støjbelastningen fra lufthavnens flytrafik, der berører områderne omkring lufthavnen.

Miljømyndighederne har igennem årene skærpet kravene til støjbelastningen gennem myndighedernes miljøgodkendelse af Københavns Lufthavn. Fra 2015 må støjbelastningen ikke overstige en TDENL-værdi på 147,4 dB. De skærpede krav fremgår af de gule linjer i grafen nedenfor.

Støjbelastning og passagerudvikling de seneste 20 år

Støjbelastning og passagerudvikling

TDENL-værdier for 1996-2016 sammenholdt med antallet af passagerer. 

Støjbelastningen er siden 1996 faldet med næsten 8 dB. Faldet skyldes primært udfasningen af en række ældre støjende flytyper, der blev endeligt gennemført i 2002. Samtidig med faldet i støjbelastningen er det samlede passagerantal steget.

Udviklingen med en stigning i antallet af passagerer og en lavere støjbelastning hænger dels sammen med, at flyselskaberne er blevet bedre til at udnytte flyenes kapacitet, og dels at antallet af flyoperationer med større fly er steget. Det betyder, at der generelt er flere passagerer på hvert fly, og derfor behøver flyselskaberne ikke nødvendigvis øge antallet af flyafgange og -ankomster for at transportere de flere passagerer.

De sidste års meget markante stigning i passagerantallet har dog medført en svag stigning i støjbelastningen, idet antallet af flyoperationer tillige er steget efter mange års fald (kan ikke ses af den viste graf).

Kortlægning af støj fra flytrafikken i 2015
I 2016 kortlagde CPH støjbelastningen fra flyene og deres taxikørsel i natperioden fra flytrafikken i 2015. Det er et krav i lufthavnens miljøgodkendelse, at der hvert 3. år skal foretages denne støjkortlægning. Støjkortlægningen skal sikre, at lufthavnen lever op til myndighedernes krav for belastningen af flystøj i områderne omkring Københavns Lufthavn. Derudover skal støjens maksimalværdi fra flyenes kørsel mellem terminalerne og landingsbanerne (taxikørsel) i natperioden mellem kl. 23 og 06 også kortlægges.

Ifølge Miljøstyrelsens Vejledning for flystøj skal støjbelastningen beregnes for de tre mest trafikerede måneder i året, og i 2015 var det månederne juni, september og oktober. I disse tre måneder blev banesystemet benyttet nogenlunde som normalt, men det skal nævnes, at den samlede baneanvendelse for hele 2015 afviger fra det normale. Det skyldes et omfattende banearbejde på den ene af hovedbanerne (04R/22L). Banearbejdet stod på i 8 uger i juli og august og betød, at tværbanen (12/30) blev benyttet væsentlig mere end normalt.

Resultatet fra kortlægningen af støjbelastningen var, at flytrafikken i 2015 holdt sig med god margin indenfor grænserne fastlagt i lufthavnens miljøgodkendelse. Støjbelastningen i boligområderne omkring lufthavnen var således 4-6 dB under miljøgodkendelsens krav. Ligeledes viste resultatet af beregningerne af støjens maksimalværdi fra taxikørsel i natperioden, at hele støjniveauet ligger indenfor rammerne i lufthavnens miljøgodkendelse.

Beregninger for støjbelastningen fra flytrafik i områderne omkring lufthavnen ved 40 mio. årlige passagerer viser, de ikke vil være større end det, CPH har tilladelse til i dag. Lukning af tværbanen vil betyde, at de operationer, der i dag er på tværbanen, flyttes til hovedbanesystemet. En stigning i operationstallet på hovedbanesystemet svarer til en stigning i støjbelastningen med mindre end 0,1 dB, hvilket kan rummes inden for den gældende miljøgodkendelse

Følg flyene i CPH

Med WebTrak har du mulighed for at følge flyaktiviteten til og fra Københavns Lufthavn med oplysninger om de enkelte fly.

Du kan desuden se støjmålinger fra målestationerne rundt om lufthavnen tre måneder tilbage.

Åben WebTrak her