Krav til støj

I Københavns Lufthavn er der strenge krav til støjbegrænsning....

For at begrænse støjbelastningen mest muligt har miljø- og luftfartsmyndighederne pålagt lufthavnen en række støjbegrænsende vilkår og bestemmelser:

  • Krav om et støjovervågningssystem
  • Krav til den årlige samlede støjbelastning
  • Krav til maksimalt støjniveau i natperioden
  • Krav til maksimalt støjniveau for taxistøj i natperioden
  • Krav om ind- og udflyvningskorridorer
  • Krav til reversering i forbindelse med landinger
  • Krav til anvendelse af landingsbaner
  • Krav til motorkøringer
  • Krav til brug af hjælpemotor (APU)

Krav om et støjovervågningssystem
Beskriv hvad et støjovervågningssystem er og hvilke krav, der stilles i den forbindelse

Krav til den årlige samlede støjbelastning
Miljømyndighederne har igennem årene skærpet kravene til støjbelastningen gennem myndighedernes miljøgodkendelse af Københavns Lufthavn. Støjbelastningen fra startende og landende fly beregnes efter den såkaldte TDENL-metode (Total Day-Evening-Night Level). Ved denne metode kan der føres løbende kontrol af udviklingen i støjbelastningen fra lufthavnens flytrafik, der berører områderne omkring lufthavnen. Fra 2015 må støjbelastningen ikke overstige en TDENL-værdi på 147,4 dB.

Gennem de seneste 20 år har der været et markant fald i lufthavnens støjbelastning af omgivelserne trods en stigning i passagertallet. Dette hænger dels sammen med flyselskabernes øgede udnyttelse af flyenes kapacitet (flere passager pr. fly) og at antallet af flyoperationer med større fly er steget. Læs mere om støjbelastningen her (link).

Krav til støjniveau i natperioden
Flystøj om natten og i de tidlige morgentimer kan give søvnforstyrrelser og opleves som særligt generende. Derfor er starter og landinger i natperioden (kl. 23:00 – 06:00) pålagt restriktioner om, at et maksimalt A-vægtet støjniveau på 80 dB ikke må overskrides i seks målestationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen. 

Krav til støjniveau for taxistøj i natperioden
Flyenes taxikørsel på rulleveje og baner er ligeledes pålagt støjrestriktioner i natperioden. 

Krav om ind- og udflyvningen
Sammenlignet med andre store lufthavne har Københavns Lufthavn en unik placering. Lufthavnen ligger tæt på kysten, og de to hovedbaner er takket være planmæssig fremsynethed lagt parallelt med storbyens havneløb. Det betyder, at langt størstedelen af ind- og udflyvninger foregår over vand og dermed undgår flyene at flyve over de omkringliggende boligområder.

For at sikre at færrest mulige boliger bliver belastet med støj er der fra myndighedernes side fastlagt korridorer, som startende og landende fly ikke må overskride. Disse korridorer sikrer, at en række flytyper først må "dreje fra" når flyene er ude over vand eller at flyene kommer ind i korridoren i en vis afstand før landing, hvilket også betyder at flyene undgår overflyvning af boligområderne tæt på lufthavnen.

Der kan dog af sikkerhedsmæssige årsager gives tilladelse til at overskride korridorerne. Det kan eksempelvis være af meteorologiske årsager i forbindelse med Cumulonimbus bygeskyer (CB-skyer), der giver en ustabil luftmasse, som flyet skal undgå. Et andet eksempel kan være, at landingsbanen ikke er helt fri, og flyet derfor må foretage en såkaldt ”overskydning” og derfor overskrider korridorerne og overflyver et byområde.

CPH overvåger alle flyoperationer og alle overskridelser af ind- og udflyvningskorridorerne indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) som er myndighed for Københavns Lufthavn. 

Eksempel på en overskridelse af ind- og udflyvningskorridorerne:

eksempel på overskridelse af korridorer

Ind- og udflyvningskorridorerne (røde streger) er på baggrund af myndighedernes krav placeret langs med landingsbanerne. I det viste eksempel har piloten i et startende fly på bane 22R fået tilladelse af flyveledelsen Naviair til at foretage et tidligt drej efter start for at undgå at flyve igennem nogle CB-skyer der befandt sig i udflyvningsretningen. Både CPH og Naviair indberettede det tidlige drej til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Krav til reversering i forbindelse med landinger
Når et jetfly lander, kan mange af disse flytyper anvende motorerne til nedbremsningen. Det kaldes en ”reversering”. Motorerne har en form for skjold som kan aktiveres, hvorved jetstrålen sendes skråt fremad og flyet bremser ned. Motorreversering, skaber en del støj specielt med ældre flytyper, hvorfor der er krav til, at fly der lander i Københavns Lufthavn kun må foretage motorreversering med motorerne i tomgang.

Krav til anvendelse af landingsbaner 
Beskriv hvad kravene er til anvendelse af landingsbanerne

Krav til motorkøringer
Beskriv hvad en motorkøring er (samme som i Hvad er støj afsnittet) + kravene.
Læs mere om motorkøringer her (link til Hvad er støjafsnittet)

Krav til brug af hjælpemotor (APU)
Beskriv hvad en APU er (samme som i Hvad er støj afsnittet) + kravene.
Læs mere om APU her (link til Hvad er støjafsnittet)