Begrænsning af støj

Som nabo til en stor international lufthavn er flystøj den miljøpåvirkning, man lægger mest mærke til. Vi overvåger alle flyoperationer døgnet rundt og arbejder konstant på at finde nye måder at reducere støjen på.

Flystøj er en stor miljømæssig udfordring for enhver lufthavn. For at begrænse støjbelastningen er der derfor indført en lang række støjbegrænsende foranstaltninger i Københavns Lufthavn. Det gælder driftsvilkår ift. hvordan flytrafikken afvikles på banerne, støjkrav til de enkelte flyoperationer om natten, samt krav til flyenes operationer på landjorden.

Med lufthavnens avancerede støjovervågningssystem indsamler vi støjdata og moniterer løbende lufthavnens støjbelastning i områderne omkring Københavns Lufthavn.

De registrerede støjdata bruges i arbejdet med at begrænse støjbelastningen samt til indrapportering af overskridelser af de støjbegrænsende bestemmelser til miljø- og luftfartsmyndighederne, udarbejdelse af lufthavnens egenkontrolrapporter og i forbindelse med klagesager.