Den grønbrogede tudse i Københavns Lufthavn

I Købehavns Lufthavns østområde, området nærmest Øresund, lever der en større bestand af grønbrogede tudser. Den grønbrogede tudse er en beskyttet dyreart.

CPH arbejder derfor løbende for at sikre gunstige forhold for den grønbrogede tudse. Det betyder, at tudserne er under særlig bevågenhed i forbindelse med udbygningen af østområdet, herunder i en kommende, ny lokalplan for området.

Med henblik på at sikre tilstrækkelig viden om den beskyttede dyreart udarbejder Amphi Consult årligt besigtigelser og en rapport for CPH, som undersøger forekomsten af den grønbrogede tudse og vurderer mulighederne for fremtidig udvikling af området under hensyntagen til de små grønne naboer. Et eksempel på, hvordan hensyn til tudserne er tænkt ind i udviklingen af området, er etableringen af lufthavnens nyeste p-areal, P19. P19 blev etableret i efterårs- og vintersæsonen 2016/2017, bl.a. for at undgå at forstyrre tudserne, mens de er aktive. Omkring en del af P19 er der etableret et stengærde, som tudserne kan bruge til skjulested.

Den seneste rapport fra Amphi Consult finder, at bestanden af grønbroget tudse i lufthavnens østområde vurderes at være i fremgang. En ændring i terrænforholdene i et nu nedlukket gipsdepot, som er tudsernes primære yngleområde, har mindsket risikoen for, at den vigtigste vandsamling udtørrer i løbet af ynglesæsonen, ligesom en overdækning af søen med net har reduceret risikoen for, at fugle æder tudserne. Nettets primære formål er dog at gøre søen ikke attraktiv for fugle, af hensyn til flysikkerheden. Disse forhold har over en årrække resulteret i en større ynglesucces, hvilket kan aflæses i antallet af tudser, der optælles i østområdet.

Københavns Lufthavn vil fortsætte med at arbejde aktivt for at opretholde og udvikle bestanden af grønbrogede tudser – og ikke mindst sikre, at bestanden er optimalt rustet til at klare de ændringer, der påtænkes i den nordlige del af østområdet.