Lovgrundlag

Udbygning med fokus på miljøhensyn

Med vedtagelsen af Udbygningsloven i 1980 fastslog Folketinget, at Københavns internationale lufthavn skal forblive og udbygges på Amager, og som konsekvens heraf blev planerne om en storlufthavn på Saltholm opgivet.

Grundlaget for lufthavnens udbygning er fastlagt i en særlig anlægslov udbygningsloven, vedtaget af Folketinget i 1980 og revideret i 1992.

En afvejning af vækst og miljøhensyn
Udbygningsloven er baseret på en samfundsmæssig afvejning mellem på den ene side den overordnede målsætning om at fastholde og styrke Københavns Lufthavns internationale position og på den anden side hensynet til det omkringliggende miljø.

I 1992 blev udbygningsloven revideret som følge af loven om den faste forbindelse over Øresund og af lufthavnens nye status som aktieselskab. Med ændringen holdt man fast i de overordnede retningslinjer om en samfundsmæssig afvejning mellem lufthavnens udbygning og de miljømæssige hensyn. Der skal således fortsat tages miljømæssige hensyn, herunder initiativer til at mindske støjbelastningen, uden at det får konsekvenser for lufthavnens position som international lufthavn.

Københavns Lufthavn er, som alle andre virksomheder, underlagt den generelle lovgivning om miljø. De væsentligste love på området er planloven  og miljøbeskyttelsesloven. 

Læs mere om udbygningsloven