Internationalt arbejde

CPH er engageret i forskellige former for internationalt arbejde for at kunne følge udviklingen på miljøområdet generelt og for lufthavne i særdeleshed. På denne måde er CPH hele tiden med i front på miljøområdet samtidig med, at vi bidrager til udviklingen af miljøpolitik på internationalt niveau.

CPH er medlem af Airports Council International (ACI) (World og Europe), og deltager her aktivt i miljøarbejdet på både globalt og europæisk niveau. ACI følger blandt andet med i udviklingen inden for miljø og luftfart hos EU og ICAO. ICAO (International Civil Aviation Organisation) er et organ, som er nedsat som en del af FN.

Nordisk miljøsamarbejde
CPH deltager også i et nordisk netværk omkring miljø og luftfart, Nordisk Arbejdsgruppe for Luftfartens Miljøspørgsmål (N-ALM). Formålet med gruppen er at koordinere den nordiske indsats i luftfartens standardiseringsorganer, herunder ICAO. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra myndigheder, flyselskaber og lufthavne i hele Norden.

Samspil med flyselskaberne om vinterbekæmpelse
I international luftfart er der tradition for, at standarder til tekniske installationer og fly udarbejdes under Society of Automotive Engineers (SAE). CPH deltager i det standardiseringsarbejde, der vedrører afisningsmidler til fly og baner, da der her er en berøringsflade mellem flyselskaber og lufthavne. Det er lufthavnens udfordring at skabe samspil mellem de egenskaber, som flyselskaber sætter pris på og lufthavnens miljøgodkendelser, som ofte begrænser anvendelsen af bestemte stoffer.

International standard for beregning af flystøj
CPH deltager endvidere i arbejdet med at revidere den internationale standard for beregning af flystøj omkring lufthavne, ECAC (European Civil Aviation Conference) Doc. 29R. Arbejdet udføres i arbejdsgruppen AIRMOD under ECAC. Arbejdet med revision af standarden er delt i ”Volume 1: Applications Guide”, ”Volume 2: Technical Guide” og et Volume 3, som fortsat er under udarbejdelse. Volume 1 og 2 kan hentes på ECAC’s hjemmeside.

Den reviderede beregningsmetode er endnu ikke indarbejdet i Miljøstyrelsens vejledning for beregning af støj fra flyvepladser og lufthavne, hvorfor flystøjberegninger i Danmark fortsat foretages efter metoden beskrevet i ECAC Doc. 29.

I CPH har vi således opbygget et stærkt, internationalt netværk, hvorigennem vi får inspiration til at udvikle miljøområdet – til gavn for både miljøet og lufthavnen.

Læs mere om de internationale samarbejder: