Luftkvalitet i naboområdet

Lufthavnens naboer er ikke i tvivl om, hvorvidt de i det daglige påvirkes af støjen fra de fly, der lander og letter fra lufthavnen. Anderledes forholder det sig med luftkvaliteten - hvordan påvirker lufthavnens drift luftkvaliteten i naboområderne?

I perioden 1988 – 1989 gennemførte Danmarks Miljøundersøgelser en omfattende forureningsundersøgelse i og omkring Københavns Lufthavn. Undersøgelsens hovedkonklusion var, at lufthavnen i måleperioden kun bidrog væsentligt til områdets luftforurening i terminalområdet og dettes umiddelbare nærhed.

Dette synes at være et generelt træk for lufthavne, der oftest er anlagt i åbne, flade områder med gode muligheder for spredning af forureningen. Hertil kommer at Københavns Lufthavn, ligesom mange andre lufthavne, er anlagt nær et stort byområde med en relativt høj egenforurening, som delvis maskerer lufthavnens bidrag.  

En samlet vurdering af luftkvaliteten
Ser vi på naboområderne forholder det sig anderledes. I rapporten hedder det: ”Lufthavnen har et væsentligt og måleligt kildeområde omkring terminalbygningen, mens bidragene fra start- og landingsbaner var så små, at de ud fra de foreliggende målinger ikke kunne skelnes fra baggrundsforureningen.” Ved "baggrundsforurening" forstås den udefra kommende forurening fra fx København, vejsystemet og nærliggende bolig/industri.

Som blandet bolig og industri
Alt i alt er luftforureningen i området dog ikke større end den må formodes at ville være, hvis der i stedet for lufthavnen var en blanding af let industri og boligområder, som man ofte ser i Københavns forstæder. Disse betragtninger gælder imidlertid kun for området uden for lufthavnen; det kan ikke udelukkes, at der på selve lufthavnsområdet kan optræde højere niveauer.

Efterfølgende målinger med lufthavnens anlæg til overvågning af luftkvaliteten har ikke givet anledning til at ændre ved disse konklusioner.