Affaldshåndtering

CPH’s affaldssystem består af et fem-strenget system, som dækker alle kilder. Hertil kommer typer af affald, som opsamles ved enkelte større kilder, og typer, som bringes til centrale modtagepladser.

Følgende fem affaldstyper indsamles ved alle kilder:

 • Papir
 • Pap
 • Glas og flasker
 • Farligt affald
 • Dagrenovationslignende affald

Gadeopfej og olieaffald fra slambehandlingsanlæg opsamles ved kilden og køres direkte til ekstern modtager.

Resterende affaldstyper afleveres på containerpladsen. Det kan fx være:

 • Stort brændbart
 • Bygge- & anlægsaffald. Diverse typer fra mindre vedligeholdelsesarbejder, primært udført af Københavns Lufthavne A/S’ egne medarbejdere
 • Have- og parkaffald
 • Ikke brændbart affald til losseplads
 • Jern og metal
 • Elektronikskrot
 • Lysstofrør og lavenergipærer
 • Øvrigt farligt affald

Hvilke affaldstyper, der opereres med på containerpladsen, afhænger af det aktuelle behov og kan derfor variere i forhold til de nævnte typer. Containerpladsen skal i princippet modtage alle former for ikke fordærveligt affald eller kunne henvise til en godkendt modtager. Affald, som ikke er dækket af en lokal ordning, skal således altid kunne afleveres på containerpladsen eller et andet af containerpladsen anvist sted.

Der opereres i alt med mere end 30 affaldstyper, som afleveres til 8 forskellige modtagere.