Affald

CPH håndterer affaldet fra de tre passagerterminaler, CPH’s værksteder og administrationsbygninger. Andre selskaber står for bortskaffelsen af affald fra fly og andre aktiviteter på jorden som f.eks. værkCPH håndterer affaldet fra de tre passagerterminaler, CPH’s værksteder og administrationsbygninger. Andre selskaber står for bortskaffelsen af affald fra fly og andre aktiviteter på jorden som f.eks. værksteder og catering.steder og catering.

CPH’s andel af den samlede mængde affald i lufthavnen udgør dagligt 9 tons. Dette opsamlede affald håndteres ved tre forskellige metoder:

  • Genanvendelse
  • Anden nyttiggørelse
  • Bortskaffelse

Genanvendelse af affald fra driften
Ved genanvendelse omdannes affaldet til nye råvarer. Mængden af affald til genanvendelse udgør 18 % af den samlede affaldsmængde. Genanvendeligt affald udgøres primært af pap, papir samt jern og metal. Hovedparten af det genanvendelige affald genereres løbende i forbindelse med driften af lufthavnen, men en mindre og meget varierende del genereres i forbindelse med diverse oprydninger.

Forbrænding til fjernvarme
Affald, som ikke kan genanvendes, nyttiggøres ved forbrænding til fjernvarme og el. affald til forbrænding består primært af blandet brændbart fra kontorer, butikker, kiosker og passagerarealer i øvrigt.

Bortskaffelse
Noget affald indeholder miljøskadelige stoffer, så det hverken egner sig til genbrug eller almindelig forbrænding. Dette skal f.eks. afbrændes på særlige anlæg som KommuneKemi.

Affald til specialbehandling udgøres primært af vand med et mindre indhold af olie og/eller sæbe fra vask af standpladser og lignende, for eksempel efter oliespild. Denne mængde afhænger blandt andet af, hvor meget det regner, og hvornår opsamlingstankene tømmes i forhold til kalenderåret. Der vil derfor naturligt være store udsving i mængden af affald til specialbehandling.

Affald, som hverken er egnet til genanvendelse eller forbrænding, skal deponeres på en losseplads. Denne type affald kommer primært fra vedligehold af infrastrukturen og er ikke følsom overfor ændringer i passagerantallet. Den største fraktion til deponering er gadeopfej fra den løbende støvsugning af standpladser og andre arealer. 

Fakta

I 2014 udgjorde den samlede mængde affald 4.501 tons.

 

 

Affaldsmængden pr. 1.000 passagerer udgjorde 176 kg i 2014.

Samlet håndtering:

Genanvendelse: 683 tons
Anden nyttiggørelse: 3.409 tons
Bortskaffelse: 409 tons

Læs mere

Affaldshåndtering
CPH’s affaldssystem består af et fem-strenget system, som dækker alle kilder. Hertil kommer typer af affald, som opsamles ved enkelte større kilder, og typer, som bringes til centrale modtagepladser (læs mere)