Miljø og energi

Københavns Lufthavn er en del af den internationale luftfartsindustri, der ifølge FN’s klimapanel (IPCC) samlet set står for cirka to procent af den globale CO2 udledning. Langt størstedelen af luftfartens udledninger stammer fra flyene i luften.

Til sammenligning står den samlede transportsektor for omkring 14 procent af verdens CO2 udledning.
Også i Københavns Lufthavn er den største kilde til CO2 udledning flytrafikken, og herudover bidrager biltrafikken til og fra lufthavnen i betydelig grad til lufthavnens samlede udledning.

Mindre energiforbrug = mindre CO2
Københavns Lufthavne (CPH) har gennem en årrække gennemført forskellige initiativer, der er med til at mindske energiforbruget og CO2 udledningen fra virksomhedens aktiviteter.

CPH forstærker løbende sin klimaindsats med en række nye tiltag, som du kan læse mere om i denne sektion. Sideløbende arbejder CPH tæt sammen med de øvrige virksomheder i lufthavnen om at reducere den samlede udledning fra lufthavnen gennem projekter og kampagner samt ved i videst muligt omfang at guide og påvirke partnerne til klimavenlig drift.

Læs mere:

 • Luftfartssektoren i Norden samt Airbus og Boeing i samarbejde om bæredygtigt flybrændstof i det nordiske initiativ for bæredygtig luftfart, NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) (læs mere)

 • Miljøpolitik
  CPH skal som miljøansvarlig virksomhed drives og udvikles, så der opnås et fortsat forbedret miljømæssigt resultat (Læs mere)

 • Energi og klima
  CPH arbejder med miljø og energi hver dag - med ansvarlig vækst som pejlemærke (Læs mere)

 • Støj
  Flystøj er en stor miljømæssig udfordring for enhver lufthavn, og støj er naturligt nok det miljøtema, som optager beboerne omkring en lufthavn mest. CPH overvåger støjen fra alle flyoperationer døgnet rundt (Læs mere)

 • Luftkvalitet
  Luften i og omkring lufthavnen påvirkes af flere forskellige kilder (læs mere)

 • Vand og jord
  For at sikre at lufthavnens aktiviteter og drift ikke har miljømæssige konsekvenser for jord, vand og lokal samfund udtages løbende kontrolprøver af kvaliteten af drikkevand, overfladevand, spildevand, grundvand og jordforhold (læs mere)

 • Affald
  CPH bortskaffer affaldet fra de tre passagerterminaler, CPH’s værksteder og administrationsbygninger. Andre selskaber står for bortskaffelsen af affald fra fly og andre aktiviteter på jorden som f.eks. værksteder og catering (læs mere)

 • Rapporter

Læs mere