CR-politik

CPH’s CR-politik sætter rammerne for vores arbejde med at drive og udvikle CPH ansvarligt.

1. Formål med CR-politikken

Udformningen af CPHs’ CR-strategi sker indenfor rammerne af CR-politikken med det formål at understøtte CPHs forretningsstrategi World Class Hub.

CR-strategien arbejder for, at World Class Hub strategien indfries på ansvarlig vis og hjælper derved til at fastholde og fortsat styrke CPH’s position som det foretrukne trafikknudepunkt i Nordeuropa.

Som et vigtigt trafikknudepunkt i Danmark og som en stor dansk virksomhed har CPH en ambition om at leve op til vores ansvar over for passagerer, medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter, ejere og hele vores omgivende samfund, og derfor integrerer vi CR i forretningsstrategien og den daglige drift., Vi vil fremme ansvarlig drift og udvikling hos vores mange samarbejdspartnere i lufthavnen, og vi søger i dialog og partnerskaber ansvarlige løsninger.

2. Internationalt anerkendte standarder

CR-politikken guider CPH i varetagelsen af de forpligtelser, der er pålagt CPH fra lovgivningen samt fra internationalt anerkendte standarder. CPH tilsluttede sig i 2011 FN’s Global Compact, der fastsætter principper og mål for CR-arbejdet inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. CPH forpligter sig til fortsat at arbejde aktivt for at integrere disse principper i virksomhedens forretningsstrategi, daglige drift og virksomhedskultur. Hertil kommer FN’s Guiding Principles, der guider os i varetagelsen af CPHs ansvar i forhold til menneskerettigheder. I 2017 har vi desuden – som led i opdateringen af vores CR-strategi – indledt arbejdet med at afklare, hvilke af FN’s 17 Verdensmål, herunder delmål , vi arbejder konkret med, og hvilke mål det i fremtiden vil give mening og værdi at arbejde endnu mere med.

3. Målgruppe

CR-politikkens målgruppe er alle CPH medarbejdere. Ansvaret for opfyldelsen af CR-strategien følger det generelle ledelsesansvar i CPH, hvorfor CPH’s ledere har et særligt ansvar for at kende til og integrere de konkrete CR-mål i det forretningsstrategiske arbejde.

4. CR-politik

I CPH vil vi sikre en bæredygtig og ansvarlig udvikling af CPH’s forretning og sammen med myndigheder, samarbejdspartnere, medarbejdere og befolkning drive en ansvarlig virksomhed med de samfundsmæssige interesser for øje.

CPH er bevidst om, at det ikke alene er muligt men også nødvendigt, at have fokus på, at CPH tager ansvar for sin rolle som en vigtig del af den danske infrastruktur. Sociale, miljømæssige og etiske forhold er derfor integreret i vores strategiske arbejde og i den daglige drift. Ved at sikre bæredygtig og ansvarlig udvikling af CPH’s forretning, ønsker CPH desuden at tiltrække og styrke samarbejdet med kunder, leverandører, investorer og stakeholders samt tiltrække og fastholde medarbejdere.

5. CR-strategi

Vores ambitiøse vækststrategi World Class Hub skal sikre, at Københavns Lufthavn bliver Nordeuropas foretrukne trafikknudepunkt. Vores CR-strategi skal sørge for, at vi når disse mål – på en ansvarlig måde.

Vores ambition at levere bæredygtige løsninger og fremme bæredygtig adfærd; at sikre og fremme respekt; at udfordre stereotyper og fordomme, og at handle ansvarligt via aktivt engagement og dialog med relevante stakeholders.

CPH vedtog i efteråret 2012 en CR-strategi med skærpede målsætninger og opdaterede i efteråret 2017 CR-strategien. Strategiens mål er operationelle, lægger op til løbende udvikling og sætter fokus på hele lufthavnens ansvarlighed.

Ansvar som lufthavn, virksomhed og samarbejdspartner
CPH har et ansvar for at drive og udvikle Københavns og Roskilde Lufthavn bæredygtigt og ansvarligt med respekt for miljøet, klimaet og de mennesker, der rejser igennem eller arbejder i lufthavnen eller på anden måde er påvirket af CPH’s aktiviteter.

Med vores CR-strategi fokuserer vi på både CPH’s ansvar som lufthavn, virksomhed og samarbejdspartner. Strategien sætter derfor både mål for udviklingen af Københavns Lufthavns konkurrenceevne og position som Nordeuropas trafikknudepunkt og mål for varetagelsen af CPHs ansvar i relation til miljø og energi samt de mennesker, der arbejder i lufthavnen, rejser igennem den eller på anden vis påvirkes af den.

Udover at skabe en mere ansvarlig drift inden for vores egne rammer, er det et gennemgående formål med vores CR-indsats, at CPH tager et udvidet samfundsansvar. Det indebærer, at CR-indsatsen rækker ud over CPH’s egne operationer og også fokuserer på ansvarligheden i hele lufthavnen på tværs af lufthavnsvirksomhederne.

På en lang række områder er det kun muligt at nå de ønskede resultater ved at CPH inddrager de interessenter i og omkring lufthavnen, der kan bidrage positivt hertil. Vi går gerne forrest, men kan ikke gøre det alene.

Vores CR-strategi fokuserer på tre hovedområder, Mennesker, Miljø og Markedsposition og vores vision er:

Mennesker: 
Vi er et dedikeret team og en ansvarlig og inkluderende arbejdsplads, der arbejder for at skabe rejseglæde i sikre og trygge rammer. Mennesker er vores vigtigste omdrejningspunkt, og vi sætter en ære i at møde det enkelte menneske med respekt og gæstfrihed.

Miljø:
Vi har et ansvar for at beskytte vores miljø, og det ansvar skal fortsat være en integreret del af vores forretning. Vi arbejder hver dag målrettet og innovativt på at udvikle bæredygtige løsninger, så vi også kan bidrage til at skabe et godt miljø for kommende generationer.

Markedsposition: 
Det er vigtigt for os at skabe værdi og vækst for samfundet, og derfor investerer vi ansvarligt og langsigtet i den internationale og nationale tilgængelighed. Vi ønsker at bidrage til at styrke sammenhængskraft og udvikling af lokalsamfundet. Vi kan ikke gøre det alene, men går gerne forrest for at skabe fælles fordele.

Læs mere om vores CR-ambitioner, arbejde og de enkelte mål i vores årsrapport: Indblik og udsyn, koncernårsrapport 2017.

6. Rapportering

CPH rapporterer integreret om udviklingen indenfor de enkelte CR-områder i sin årlige koncernårsrapport. CR-data, der er indeholdt i koncernårsrapporten er underlagt ekstern revision.
Ansvaret for den årlige rapportering samt løbende, eksterne kommunikation om CPH’s CR-aktiviteter ligger hos afdelingen External Relations i CPH.

7. Governance

CPHs CR-styregruppe vurderer årligt behovet for at opdatere politikken og følger halvårligt op på CR-strategien, så den til stadighed afspejler og understøtter CPH’s forretningsstrategi. Vurderes et behov for ændringer i politikken eller strategien forelægges dette for CPH’s bestyrelse, der tager endelig beslutning om eventuelle ændringer.

Styregruppen vurderer ligeledes halvårligt CR-strategiens målsætninger og behov for nye indsatser, som herefter prioriteres og besluttes.

Bestyrelsesudvalget Revisions- og risikoudvalget (ARMC) gennemgår kvartalsvist afrapportering af ikke-finansielle indikatorer vedrørende Safety, Security, Environment og Health i CPH.

De relevante afdelinger er ansvarlige for at sikre overholdelsen af CR-målene fastsat i CR-strategien, og de understøttes af et CR-team med repræsentanter fra Miljø-, Energi-, Finans-, og HR-afdelingerne i CPH.