Salgs- og leveringsbetingelser for CPH Parkering

Her kan du læse vores salgs- og leveringsbetingelser for online reservation af parkering i Københavns Lufthavn

 1. Kontraheringspart
 2. Bestilling
 3. Betaling
 4. Ydelsen
 5. We Park You Fly
 6. Weekendparkering
 7. Pris
 8. Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)
 9. Ændring af reservation
 10. Tilkøb af refunderingsgaranti
 11. Forsinkelse
 12. Reklamation
 13. Misligholdelsesbeføjelser
 14. Ansvar
 15. Force majeure
 16. Sikker e-handel
 17. Persondata
 18. Klageadgang
 19. Lovvalg og værneting
 20. Andre bestemmelser

 

1. KONTRAHERINGSPART

1.1. Ved bestilling af parkering på http://parkering.cph.dk/ indgås der en aftale mellem dig og Københavns Lufthavne A/S (CPH), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark med CVR-nr. 14 70 72 04, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse.

1.2. Når en reservation er bekræftet, stiller CPH én parkeringsplads i Københavns Lufthavn til rådighed for dig på det ønskede tidspunkt og i det ønskede parkeringsanlæg. Parkeringspladsen i det bestilte parkeringsanlæg vil være uspecificeret.

1.3. CPH kan kontaktes på ovennævnte adresse, telefonnummer 32 31 32 31, faxnummer 32 31 31 32 eller på mailadressen kundeservice@cph.dk. CPH’s hjemmeside er www.cph.dk.

2. BESTILLING

2.1. Du kan foretage en reservation af parkeringsplads online på CPH’s bookingside, http://parkering.cph.dk/. Der kan kun bestilles én parkeringsplads ad gangen, og der skal være tale om en sammenhængende parkeringsperiode, dvs. du må ikke forlade parkeringsanlægget i reservationsperioden. Såfremt du forlader parkeringsanlægget og efterfølgende kører ind igen, betragtes dette som en ny parkering, der takseres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende takster for det pågældende parkeringsanlæg.

2.2. Ved reservationen skal du vælge mellem parkeringsanlæg, prisniveau samt længden af perioden for parkering.

2.3. Reservationen af parkeringspladsen skal ske senest 2 timer før parkeringen påbegyndes.

2.4. Der kan maksimalt foretages reservation for 14 uger ad gangen ved online reservation.

2.5. Er den reserverede periode kortere end 14 uger, kan den forlænges op til 14 uger via http://parkering.cph.dk/..

2.6. Forlængelse af den reserverede periode i henhold til pkt. 2.4 og 2.5 forudsætter, at der er en ledig parkeringsplads i hele den periode, der ønskes forlænget.

2.7. Når reservationen er gennemført, bekræftes dette ved en printbar kvittering på skærmen, hvoraf reservationsnummer og kvittering for betalingens gennemførelse fremgår. Der fremsendes ligeledes en ordrebekræftelse på reservationen til den oplyste e-mail. CPH opbevarer disse oplysninger, men du opfordres til selv at printe ordrebekræftelsen samt gemme denne. Hvis du på et senere tidspunkt har behov for det, kan kopi af ordrebekræftelsen genfremsendes ved at kontakte CPH.

2.8. Bestillingen er bindende, og når du har modtaget bekræftelsen, er der indgået en endelig aftale mellem parterne, jf. dog pkt. 8 vedrørende fortrydelse.

2.9. Ved online reservation af en parkeringsplads på P15 eller P17, skal den reserverede periode som minimum være på 4 sammenhængende dage.

3. BETALING

3.1. Ved parkering i Københavns Lufthavn betales en parkeringsafgift, hvis størrelse afhænger af hvilket parkeringsanlæg der benyttes samt antallet af dage parkeringspladsen reserveres.

3.2. Betalingen af parkeringsafgiften effektueres straks ved din reservation i henhold til pkt. 2.7.

3.3. Betaling af parkeringsafgift i forbindelse med online reservation kan ske med Dankort, Visakort, Mastercard, Maestro, American Express og MobilePay.

3.4. Ved betaling med kreditkort skal der indtastes kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

3.5. I tilfælde af, at bilen afhentes inden reservationsperiodens udløb, refunderes du ikke for den periode, hvor parkeringspladsen ikke er blevet benyttet, medmindre du er berettiget til at fortryde reservationen, jf. pkt. 8 vedrørende fortrydelse.

3.6. Manglende afhentning af bil, uanset årsag, takseres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende takster for det pågældende parkeringsanlæg indtil afhentningen af bilen.  En eventuel difference i parkeringsafgiften, som følge af manglende rettidige afhentning af bilen, vil blive opkrævet i forbindelse med udkørsel af parkeringsanlægget.

4. YDELSEN

4.1. For at skaffe sig adgang til parkeringsanlægget skal du benytte dig af den fremsendte QR-kode, der findes i din ordrebekræftelse. Har du glemt den fremsendte QR-kode, kan CPH kontaktes fra automaten ved indkørslen.

4.2. Parkeringen begynder ved din indkørsel i parkeringsanlægget (dog altid senest på det tidspunkt for indkørsel, som du har valgt i forbindelse med reservationen) og slutter ved din udkørsel af parkeringsanlægget. Har du således reserveret en parkeringsplads i 3 dage (72 timer) og påbegynder du parkeringen dag 1 klokken 09.00, så slutter din betalte reservationsperiode dag 4 klokken 09.00, selv om leveringstidspunktet (det tidspunkt det er aftalt, at parkeringspladsen stilles til rådighed for dig) er aftalt til eksempelvis klokken 12.00.

4.3 Når du har bestilt på forhånd i et bestemt parkeringsanlæg, er du sikret en plads. Så selvom anlægget lyser rødt, har vi en plads til dig. Du skal bare køre ind. Signalerne, der viser om der er ledigt eller ikke gælder kun for de, som ikke har reserveret en plads. Hvis du er i tvivl er du velkommen til at kalde op til vores vagt. Det kan du gøre via kaldeknappen ved indkørselsbommen.

5. WE PARK YOU FLY

5.1. Såfremt du i forbindelse med bestilling af parkering på http://parkering.cph.dk/  har valgt ydelsen ”We Park You Fly” finder nærværende pkt. 5 tillige anvendelse.

5.2. We Park You Fly har døgnåbent og kan derfor bestilles hele tiden uafgtet af tidspunkt.

5.3. Du skal ved fremmøde i Københavns Lufthavn aflevere din bil og bilnøgle til CPH-medarbejderen på det i ordrebekræftelsen angivne parkeringsanlæg. For at skaffe dig adgang til parkeringsanlægget skal du benytte sig af den QR-kode, som fremgår af ordrebekræftelsen. Umiddelbart efter indkørsel i parkeringsanlægget skal du stoppe bilen i det afmærkede område til ” We Park You Fly”-kunder med henblik på fotografering af bilen, således CPH kan dokumentere bilens stand på indleveringstidspunktet. Skilte i parkeringsanlægget vil vise dig frem til mødestedet, hvor CPH-medarbejderen overtager bilnøglen og bilen. Bilen transporteres efter aflevering til CPH-medarbejderen fra parkeringsanlægget til et andet indhegnet parkeringsområde.

Såfremt du ikke afleverer bilnøglen til CPH-medarbejderen i overensstemmelse med pkt 5.3, skal du inden udkørsel betale en evt. difference i forhold til de til enhver tid gældende takster for drive-in parkering for det pågældende parkeringsanlæg, hvor du har parkeret bilen. Ved drive-in parkering forstås parkering hvor du ikke på forhånd har reserveret en parkeringsplads.

5.4. Ankommer du tidligere eller senere end det oplyste indkørselstidspunkt i forbindelse med reservationen, vil du stadig kunne få adgang til det parkeringsanlæg, hvor bilen skal afleveres, ved at benytte dig af den QR-kode, som fremgår af ordrebekræftelsen. Skilte i parkeringsanlægget vil vise dig frem til et afgrænset parkeringsområde, hvor bilen kan parkeres. Nøglen skal herefter afleveres hos CPH Parkering.

5.5. Ved hjemkomst skal du afhente bilnøglen hos Informationen i Terminal 3. Mod forevisning af billedlegitimation i form af enten pas eller kørekort udleveres din nøgle. Du vil ved nøgleafhentningen blive informeret om, hvor bilen skal afhentes. Ved udkørsel skal du benytte dig af den QR-kode, som fremgår af ordrebekræftelsen

5.6.  Ved hjemkomst tidligere end udkørselstidspunktet oplyst i forbindelse med reservationen, skal CPH Parkering underrettes senest 2 timer før forventet udkørselstidspunkt på tlf. 32 31 29 02, for at bilen kan stå klar til afhentning. Hvis CPH ikke er blevet bekendt med det nye udkørselstidspunkt, må du forvente, at ventetid kan forekomme i forbindelse med afhentning af bilen.

5.7. I tilfælde af senere hjemkomst skal du henvende dig hos CPH Parkering, der vil informere dig om, hvor bilen kan afhentes. Har du ikke informeret CPH om den senere hjemkomst kan ventetid forekomme i forbindelse med afhentning af bilen. En eventuel difference i parkeringsafgiften, som følge af din manglende rettidige afhentning af bilen, vil blive opkrævet i forbindelse med din udkørsel af parkeringsanlægget og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende drive-in takster for anlægskategorien ”Direct”.

5.8. Såfremt parkeringsperioden forkortes uanset årsagen, herunder aflysning af flyafgange, er CPH ikke forpligtet til at tilbagebetale hele eller dele af parkeringsafgiften for den reserverede periode, jf. dog pkt 8 om fortrydelsesret i de tilfælde, hvor fortrydelse finder sted inden for 14 dage.

5.9. CPH er ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af bilnøgler, mens bilnøglen er i CPH’s besiddelse, og skader på bilen under CPH’s kørsel til/fra parkeringsområdet, hvor bilen opbevares. For så vidt angår skader der sker, mens bilen holder parkeret i det indhegnede parkeringsområde, henvises der til de almindelige ansvarsbestemmelser i pkt. 14.

5.10. Du har undersøgelsespligt i relation til bilens stand ved tilbagelevering af bilen. Undersøgelse af bilens stand skal ske inden du forlader CPH’s område. Du skal straks reklamere over for CPH i tilfælde af skader som følge af CPH´s håndtering af bilen.

6. WEEKENDPARKERING

6.1. Såfremt du i forbindelse med bestilling af parkering på http://parkering.cph.dk/ har valgt ydelsen ”weekendparkering” finder nærværende pkt. 6 tillige anvendelse.

6.2. Bestilling af ydelsen ”weekendparkering” kan alene ske, hvis indkørsel sker tidligst torsdag og udkørsel sker senest mandag. Det er desuden et krav, at parkeringen finder sted hen over enten lørdag eller søndag. Sker indkørsel torsdag er det et krav, at der som minimum parkeres 48½ time, sker indkørsel fredag er det et krav, at der som minimum parkeres 24½ time.

6.3. Såfremt en kunde har bestilt weekendparkering, men afhenter bilen senere end mandag – uanset årsag – vil dette blive betragtet som en almindelig parkering (og ikke en weekendparkering), hvorfor den fulde parkering vil blive takseret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende takster for det pågældende parkeringsanlæg indtil afhentning af bilen. En eventuel difference i parkeringsafgiften, som følge af din tidligere indkørsel og/eller din manglende rettidige afhentning af bilen, vil blive opkrævet i forbindelse med din udkørsel af parkeringsanlægget.

7. PRIS

7.1. Den anførte pris er i danske kroner inkl. moms.

7.2. CPH tager forbehold for trykfejl, herunder fejl i priser, prisændringer og opdateringer.

8. FORTRYDELSESRET (gælder kun forbrugere)

8.1. Ved onlinereservation af parkeringsplads har du i henhold til forbrugeraftaleloven ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

8.2. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Københavns Lufthavne A/S (CPH), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular, men dette er ikke obligatorisk.

Du har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside (benyt funktionen ”ÆNDRE RESERVATION” på forsiden af http://parkering.cph.dk/). Hvis du anvender denne mulighed, kvitterer CPH omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer CPH alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor CPH har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. CPH gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du ønsker at parkeringen skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale CPH et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede CPH om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Københavns Lufthavne A/S (CPH), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup:

- Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om parkering i Københavns Lufthavn ___________

- Bestilt den ___________/reserveret til den ___________

- Forbrugerens navn ___________

- Forbrugerens adresse ___________

- Forbrugerens underskrift ___________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato ___________

9. ÆNDRING AF RESERVATION

9.1. CPH giver dig mulighed for at ændre i den foretagne reservation for så vidt angår indkørselsdato/-tidspunkt, udkørselsdato/-tidspunkt, produkt og det valgte parkeringsanlæg indtil 3 timer før det aftalte reservationstidspunkt. CPH vil refundere/opkræve dig en evt. difference i parkeringsafgiften som følge af din(e) ændring(er) i reservationen.

10. TILKØB AF REFUNDERINGSGARANTI

10.1. Ved tilkøb af refunderingsgarantien, har du mulighed for at afbestille din reservation frem til reservationstidspunktet. Refunderingsgarantien giver dig ret til afbestilling, selvom de 14 dages fortrydelsesret (for forbrugere) er udløbet.

10.2. Benytter du dig af refunderingsgarantien refunderer CPH alle betalinger modtaget fra dig med undtagelse af beløbet betalt for refunderingsgarantien.

10.3. For at udøve refunderingsgarantien skal du benytte funktionen ”ÆNDRE RESERVATION” på forsiden af http://parkering.cph.dk/.

10.4. Afbestilles der mindre end 3 timer før det reserverede ankomsttidspunktet, skal det ske telefonisk til vagten for parkering på tlf. + 45 32 31 29 02.

11. FORSINKELSE

11.1. Tidspunktet for levering angives i kvitteringen, der vises på skærmen, samt i den ordrebekræftelse, som sendes til den oplyste e-mail.

11.2. CPH er forpligtet til at stille den reserverede parkeringsplads til din rådighed senest 3 timer før det aftalte reservationstidspunkt.

11.3. Ankommer du til den reserverede parkeringsplads tidligere end 3 timer før det aftalte reservationstidspunkt, jf. pkt. 4.2, har du ikke krav på, at CPH stiller den reserverede parkeringsplads til rådighed. Ankommer du efter påbegyndelsen af det aftalte reservationstidspunkt, er du i reservationsperioden berettiget til en anden parkeringsplads svarende til eller bedre end den reserverede.

12. REKLAMATION

12.1. Enhver reklamation skal rettes direkte til CPH.

12.2. Reklamation over mangler ved serviceydelsen skal ske straks efter, at du har opdaget eller burde have opdaget manglen, dog senest 5 dage efter endt parkering.

13. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

13.1. CPH forpligter sig til at stille parkering i Københavns Lufthavn til rådighed for dig på det reserverede tidspunkt. Parkeringspladsen i det ønskede parkeringsanlæg vil være uspecificeret. Det præciseres, at der ikke foreligger en mangel, hvis du anvises en parkeringsplads i et andet parkeringsanlæg i tilsvarende eller dyrere priskategori.

13.2. I det tilfælde at CPH ikke anviser dig en anden parkeringsplads, er du berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve parkeringsafgiften retur.

13.3. CPH’s eventuelle erstatningsansvar for mangler ved ydelsen er begrænset i medfør af pkt. 14.3.

13.4. CPH forbeholder sig retten til at benytte hjulspærre og pålægge en afgift på kr. 500,00 ved din tilsidesættelse af ordensbestemmelser og skiltning etc., eller hvor parkering er til gene for andre personer, herunder parkanter og biludlejningsselskaber mv.

14. ANSVAR

14.1. Nedenstående ansvarsbestemmelser gælder ikke, hvis andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

14.2. CPH påtager sig intet ansvar i forbindelse med ulykker, tyveri, skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen, jf. dog pkt. 5.9.

14.3. CPH kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader.

15. FORCE MAJEURE

15.1. Såfremt levering af serviceydelsen forsinkes eller udelukkes som følge af uforudsete forhold, som CPH ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout (herunder blandt personalet i Københavns Lufthavn), lukning af lufthavnen eller af lufthavnens bagagehåndtering og/eller naturkatastrofer, udsættes leveringstiden i tilsvarende kalenderdage.

15.2. CPH kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af force majeure.

16. SIKKER E-HANDEL

16.1. For at sikre en tryg og sikker behandling af dine oplysninger benyttes Norton by Symantec. Norton sikrer kryptering af data, der sendes til og fra hjemmesiden. Se nærmere om Norton på www.norton.com.

17. PERSONDATA

17.1. Dine afgivne oplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

17.2. I forbindelse med reservation og betaling af parkeringsplads hos CPH skal du afgive oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Disse oplysninger benyttes internt i CPH’s logistiksystem i forbindelse med ordrebehandlingen.

17.3. Oplysningerne er nødvendige for at kunne gennemføre en reservation hos CPH, men du vil til enhver tid kunne afbryde reservationen, hvis du ikke ønsker at afgive de oplysninger, der anmodes om.

17.4. De modtagne oplysninger vil kun blive benyttet til ordrebehandling og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

17.5. I forbindelse med at betalingstransaktionen gennemføres, vil dine betalingsoplysninger blive gemt, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gået igennem. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos CPH´s valgte PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner. Oplysningerne opbevares derfor i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder, indtil betalingstransaktionerne er gennemført.

17.6. Oplysninger indhentet i henhold til pkt. 5.3 ovenfor, angående ”We Park You Fly” behandles alene for at evt. retskrav kan fastlægges eller forsvares.

17.7. CPH opbevarer ikke personoplysninger på en måde, der giver mulighed for at identificere dig, i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne lovligt behandles.

17.8. Du har altid ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger om dig, og CPH skal på din anmodning berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på anden måde behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov. Endelig har du ret til at gøre indsigelse imod registreringen samt klage til Datatilsynet.

17.9. Ved besøg på http://parkering.cph.dk/ gemmes informationer – de såkaldte cookies – om, at du har besøgt hjemmesiden. Læs mere og få vejledning i sletning af cookies i CPH’s Cookiepolitik her: http://www.cph.dk/cookiepolitik/.

17.10. Spørgsmål vedrørende indsamlede personoplysninger kan rettes til CPH.

18. KLAGEADGANG

18.1. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte CPH, hvis du har klager over en ydelse, som du har købt hos CPH. Du kan finde kontaktoplysningerne på din ordrebekræftelse.

18.2. Kan du ikke nå til enighed med CPH, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis du opfylder betingelserne herfor, se mere på www.forbrug.dk.

18.3. Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive CPH´s e-mail adresse kundeservice@cph.dk, som oplyst i ordrebekræftelsen.

18.4. Såfremt der ikke kan nås en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet. Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.1. Enhver aftale indgået mellem dig og CPH under anvendelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, hvis dette er muligt efter gældende ret, og enhver tvist, som måtte opstå, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

20. ANDRE BESTEMMELSER

20.1. Nærværende betingelser af 26. august 2016 erstatter alle tidligere versioner af CPH´s ”salgs- og leveringsbetingelser for online reservation af parkering i Københavns Lufthavn”.

20.2. CPH kan til enhver tid ændre nærværende betingelser for online reservation af parkering i Københavns lufthavn ved at opdatere denne side.