Kendt Leverandør

Herunder finder du informationer om at være Kendt Leverandør i Københavns Lufthavn.

Blanket til download

Blanket til ansøgning om at blive Kendt Leverandør

Hvad indebærer det at blive udpeget som Kendt Leverandør?

Københavns Lufthavn A/S kan udpege leverandører af lufthavnsleverancer som Kendte Leverandører.

Som Kendt Leverandør foretager virksomheden selv en række sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med modtagelse, pakning, opbevaring, transport og levering af varer til lufthavnen.

Leverancer, der kommer fra Kendte Leverandører, er som udgangspunkt fritaget for eftersyn ved levering til lufthavnens securitybeskyttede område (C-SRA). Stikprøvekontroller kan dog forekomme.

Udarbejdelse af planer

For at få status som Kendt Leverandør skal virksomheden først og fremmest udvælge en sikkerhedsansvarlig samt en stedfortræder. Disse vil være lufthavnens kontaktpersoner i firmaet.

Herefter skal der gennemføres en grundig baggrundskontrol jf. EU-forordning 2015/1998 af samtlige medarbejdere, der har adgang til de varer, der skal leveres til Københavns Lufthavn.
Alle medarbejdere, der skal være en del af konceptet, skal herefter gennemgå en grundig uddannelse med det formål at tilsikre, at håndteringen af vareleverancer gennemføres korrekt jf. gældende regler for Kendte Leverandører.

Når baggrundskontrol og uddannelse er gennemført, skal der udarbejdes et sikkerhedsprogram for virksomheden, hvori alle processer i forhold til håndteringen af varer til Københavns Lufthavn grundigt bliver beskrevet.

Aftaler og kontrol

Når ovenstående er på plads, skal virksomheden kontakte en EU-godkendt validator, som på baggrund af sikkerhedsprogrammet og besøg i virksomheden vil udarbejde en valideringsrapport. I denne rapport vil virksomhedens sikkerhedsprocedurer grundigt blive beskrevet og evalueret. Såfremt virksomheden lever op til de gældende krav og bliver godkendt som Kendt Leverandør, skal firmaet bede den EU-godkendte validator fremsende en kopi af det endelige sikkerhedsprogram samt valideringsrapporten, inklusiv en udfyldt og underskrevet 9-A eller 8-B erklæring til Københavns Lufthavn.

Sidstnævnte erklæring danner grundlaget for den udpegning, som Københavns Lufthavn efterfølgende vil gennemføre, før virksomheden kan levere varer som Kendt Leverandør til lufthavnen. Erklæringen skal underskrives af den juridisk ansvarlige i den virksomhed, der ønsker at blive Kendt Leverandør. Det er den juridisk ansvarlige, der hæfter for eventuelle overtrædelser af reglerne for Kendt Leverandør konceptet.

Når Københavns Lufthavn har modtaget ovenstående dokumenter, vil den sikkerhedsansvarlige få tilsendt specifikke lufthavnsvilkår indeholdende krav til bl.a. forsegling af køretøjer mv. Dette dokument skal underskrives af både den juridisk ansvarlige og den sikkerhedsansvarlige.

Firmaet bærer alle udgifter, der måtte være forbundet med at blive Kendt Leverandør.

Når den administrative proces er gennemført, vil den sikkerhedsansvarlige få skriftlig besked om, at udpegningen er godkendt, og at firmaet kan påbegynde leveringen af varer til Københavns Lufthavn som Kendt Leverandør.

Firmaet er forpligtet til løbende at gennemføre egenkontrol/kvalitetskontrol for at tilsikre at regler og vilkår til enhver tid overholdes.

Københavns Lufthavn fører kontrol ved modtagelsen af vareleverancer og vil reagere på informationer om eller tegn på uregelmæssigheder. Københavns Lufthavn vil desuden føre uanmeldte tilsyn hos de enkelte virksomheder for at tilsikre, at der til enhver tid leves op til de procedurer, virksomheden har beskrevet i sit sikkerhedsprogram.

Hvis Københavns Lufthavn konstaterer uregelmæssigheder, vil godkendelsen som Kendt Leverandør øjeblikkeligt blive trukket tilbage indtil det vurderes, at virksomheden har iværksat tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at kunne tilsikre, at eventuelle uregelmæssigheder ikke kan gentage sig.

Tilmeldingsskema

Tilmeldingen skal sendes til følgende adresse:

Københavns Lufthavn
Lufthavnsboulevarden 14, 3.
2770 Kastrup
ATT. Security Operation & Development

eller som scannet kopi til glenna.henriksen@cph.dk

Når vi har modtaget jeres ansøgning, bliver I kontaktet med henblik på det videre ansøgningsforløb.