Medlemsbetingelser

Gældende pr. 02. december 2019

Vi gør opmærksom på, at vi på grund af Corona-virus har udskudt nedlukning af CPH Advantage fra den 31. maj 2020 til den 31. august 2020.

Som følge heraf kan man ikke længere optjene bonuspoint, og vi har derfor fjernet bestemmelsen vedrørende dette fra betingelserne.

Efter den 31. august 2020 vil de nuværende betingelser for CPH Advantage derfor bortfalde.

1. Medlemskab af CPH Advantage

Som medlem af CPH Advantage kan du optjene Bonuspoint hos CPH's Samarbejdspartnere, dvs. de Forretninger og Spisesteder, der er en del af CPH Advantage samt CPH Parkering. Bonuspointene kan du anvende til hel eller delvis betaling ved køb i Forretningerne og Spisestederne. Du vil som medlem også blive tilbudt attraktive fordele hos de forskellige Samarbejdspartnere.

Det er gratis at være medlem af fordelsprogrammet CPH Advantage.

Det er en betingelse for at melde dig ind i CPH Advantage, at du giver samtykke til at modtage information om tilbud og medlemsfordele mv. via elektronisk post fra CPH og CPH's Samarbejdspartnere, som nærmere beskrevet i punkt 9.

2. Definitioner 

CPH: Københavns Lufthavne A/S, CVR nr. 14707204, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup. Email: cphadvantage@cph.dk.

CASC: Copenhagen Airport Shopping Center. Betegnelsen dækker over terminalområdet i Københavns Lufthavn, både airside, landside, indendørs og udendørs.

Samarbejdspartnerne: De Forretninger, Spisesteder, Flyselskaber og Partnere, der er en del af CPH Advantage.

Forretningerne: Forretninger mv. i CASC, som udbyder CPH Advantage. Det fremgår til enhver tid af Medlemssiden, hvilke forretninger, der er en del af CPH Advantage.

Spisesteder: Restauranter og barer i CASC, som udbyder CPH Advantage. Det fremgår til enhver tid af Medlemssiden, hvilke Spisesteder, der er en del af CPH Advantage.

Flyselskaber: Flyselskaber, som opererer fra Københavns Lufthavn. Det fremgår til enhver tid af Medlemssiden, hvilke Flyselskaber, der er en del af CPH Advantage.

Partnere: CPH's samarbejdspartnere, som typisk er beliggende uden for CASC. Partnerne udbyder produkter, som har en relation til det at rejse, herunder turistattraktioner, bøger, underholdning, mv. Det fremgår til enhver tid af Medlemssiden, hvilke Partnere, der er en del af CPH Advantage, samt hvilke produkter de udbyder.

CPH webshop: CPH's ehandelsportal, hvor du kan reservere og købe produkter fra visse Forretninger.

Medlemskort: Dit personlige kort. Kortet er tilgængeligt i CPH Airport app: du logger ind med din email og password, og du har herefter adgang til en QR-kode, som kan scannes og identificere dig, når du anvender Medlemskortet.

Medlemssiden: www.cph.dk/advantage. Via Medlemssiden kan du til enhver tid se dine opsparede Bonuspoint. 

Medlemsår: Medlemsåret begynder den 1. i den kalendermåned, hvor du tilmelder dig CPH Advantage og omfatter de følgende 11 kalendermåneder.

Bonuspoint: Fællesbetegnelse for Basispoint og Kampagnepoint.

Basispoint: Bonuspoint, der optjenes pr. købstransaktion ud fra dit medlemsniveau.

Kampagnepoint: Bonuspoint, der optjenes ved kampagner.

3. Tilmelding og udmelding

For at blive medlem skal du være fyldt 18 år ved tilmelding.

Tilmelding kan ske på tre måder:

3.1 Fysisk tilmelding ved kampagner
Du tilmelder dig fysisk ved at udfylde en tilmeldingsblanket med din email adresse. Du modtager herefter en email fra CPH med login til Medlemssiden. Når du har udfyldt tilmeldingen på Medlemssiden, herunder accepteret disse medlemsbetingelser, er du medlem af CPH Advantage.  Du skal herefter åbne CPH Airport app og logge ind med din email og password for at få adgang til dit medlemskort.

3.2 Online tilmelding
Du tilmelder dig online ved at udfylde tilmeldingen på cph.dk/advantage, cph.dk/shop eller cph.dk. Når du har udfyldt tilmeldingen og accepteret disse medlemsbetingelser, er du medlem af CPH Advantage og modtager din velkomstmail. Du skal herefter åbne CPH Airport app og logge ind med din email og password for at få adgang til dit medlemskort.

3.3 Mobil tilmelding
Du tilmelder dig igennem CPH Airport app ved at udfylde de anførte oplysninger og acceptere disse medlemsbetingelser.

3.4. Udmeldelse og opsigelse
Du kan til enhver tid uden varsel melde dig ud af CPH Advantage ved at kontakte CPH Advantage Kundeservice via email: cphadvantage@cph.dk eller på telefon +45 32 31 32 31. Ved henvendelse bedes du oplyse dit CPH Advantage medlemsnummer. Optjente Bonuspoint håndteres i overensstemmelse med pkt. 4.4.

CPH kan ligeledes opsige dit medlemskab uden varsel og uden begrundelse ved elektronisk meddelelse til dig. Optjente Bonuspoint håndteres i så fald i overensstemmelse med pkt. 4.4.

4. Bonus

4.1 Optjening og anvendelse af Bonuspoint
Du optjener Bonuspoint ved køb i Forretningerne, Spisestederne og CPH Parkering, herunder via CPH webshop og apps udstedt af CPH, ved fremvisning og registrering af Medlemskortet. På sigt vil det også være muligt at optjene Bonuspoint ved køb af udvalgte produkter hos Partnerne.

Du kan anvende dine Bonuspoint til hel eller delvis betaling ved køb i Forretningerne og Spisestederne ved fremvisning og registrering af Medlemskortet.

4.1.1 Optjening af Bonuspoint
Du har mulighed for at optjene to slags Bonuspoint - 1) Basispoint og 2) Kampagnepoint.

Basispoint optjenes på alle køb, jf. punkt 4.1. Der optjenes Basispoint for hele købsprisen, bortset fra den del af prisen, der eventuelt betales med Bonuspoint. Dog er der enkelte produkter, som du ikke optjener Basispoint på, herunder cigaretter i kiosker. Forretningerne og Spisestederne bestemmer, hvilke produkter der kan optjenes point på.

Særligt vedrørende CPH Parkering: Du optjener Bonuspoint ved køb af et af følgende parkeringsprodukter: Standard, Standard +, Direct og We Park You Fly. Parkeringsprodukter, som ikke er nævnt, giver ikke adgang til optjening af Bonuspoint. Du optjener ikke Bonuspoint, hvis du anvender BroBizz som betaling for din parkering. 

Hvis nogle af produkterne i en bestilling via CPH webshop ikke kan leveres, optjenes der alene Basispoint for de leverede produkter.

Kampagnepoint optjenes ved kampagner og beregnes ud fra hele købsprisen, betalingsmetoden eller beløbsgrænser.

Dine optjente Bonuspoint fremgår på din konto på cph.dk/advantage eller i CPH Airport app. Bonuspoint optjent ved køb af produkter fra Forretningerne og Spisestederne indsættes på din konto senest 24 timer efter købet. Bonuspoint optjent ved køb af CPH Parkering indsættes på din konto senest 24 timer efter udnyttelsesdagen, dvs. dagen, hvorpå du kan benytte den bestilte tjeneste. Hvis du udnytter din fortrydelsesret efter et køb, slettes eventuelt opsparede Bonuspoint fra dette køb fra din konto.

Hvis du ikke har fået tilskrevet Bonuspoint for dit køb, kan du få efterregistreret dine Bonuspoint ved at rette henvendelse med dokumentation for købet til Kundeservice på cphadvantage@cph.dk senest 3 måneder efter købstransaktionen.

4.1.2 Medlemsniveau og Medlemsår
I CPH Advantage er der tre forskellige medlemsniveauer: CPH Advantage Basis, Plus og Premium. Dit medlemsniveau beror på dine samlede køb i et Medlemsår.

CPH Advantage Basis: Køb for mellem 0 – 1.999 DKK i et Medlemsår.

CPH Advantage Plus: Køb for mellem 2.000 - 9.999 DKK i et Medlemsår.

CPH Advantage Premium: Køb for mere end 10.000 DKK i et Medlemsår.

Avancement til et højere medlemsniveau sker på det tidspunkt, hvor dine samlede køb i Medlemsåret overstiger de anførte tærskelværdier.

Du viderefører dit medlemsniveau til det efterfølgende Medlemsår. Dit niveau bliver herefter opgjort ved udløbet af hvert Medlemsår på baggrund af dine samlede køb i det forudgående Medlemsår. 

4.1.3 Særlig velkomst
Som en særlig velkomst får du som nyt medlem i tilmeldingsmåneden og de efterfølgende to kalendermåneder mulighed for at avancere hurtigere i medlemsniveau. Hvis du i tilmeldingsmåneden og i de efterfølgende to kalendermåneder samlet køber for mindst 500,00 DKK, avancerer du til CPH Advantage Plus. Hvis du i samme periode køber for mere end 2.500,00 DKK, avancerer du til CPH Advantage Premium.

Det medlemsniveau, du opnår på denne måde, bevares i det første Medlemsår og andet Medlemsår, uanset hvor meget du i øvrigt køber for i resten af det første Medlemsår, medmindre dit forbrug medfører et højere medlemsniveau end du har opnået i de indledende tre måneder. Ved påbegyndelse af det tredje Medlemsår beror medlemsniveauet på dine samlede køb i det andet Medlemsår.

4.1.4 Basispoint

Optjening af Basispoint afhænger af dit medlemsniveau på købstidspunktet.

Beregningen foregår efter følgende kriterier:

 

Basispoint ved køb for 1.000 DKK

 
 

CPH Advantage Basis

1.000 point

CPH Advantage Plus

1.500 point

CPH Advantage Premium

2.000 point

 

Hvert Bonuspoint har en værdi på 1,5 øre. Ved hvert køb får du derfor tilskrevet Basispoint svarende til følgende værdi:

CPH Advantage Basis: 1,5 % af købet

CPH Advantage Plus: 2,25 % af købet

CPH Advantage Premium: 3 % af købet

4.1.5 Kampagnepoint
CPH kan til enhver tid tilbyde særligt fordelagtige muligheder for at optjene Bonuspoint. Denne form for Bonuspoint kaldes Kampagnepoint. CPH er dog ikke forpligtet til at gøre dette. Oplysninger om mulighederne for at optjene Kampagnepoint findes på Medlemssiden. Kampagnepoint indgår ikke ved beregningen af medlemsniveau.

4.2 ”Min konto”
Du kan til enhver tid se dine opsparede Bonuspoint under ”Min konto” på Medlemssiden. Du kan også se historik for opsparing og anvendelse af Bonuspoint.

4.3 Anvendelse af Bonuspoint
Bonuspoint kan anvendes til køb i Forretningerne og Spisestederne ved fremvisning og registrering af Medlemskortet. Bonuspoint kan også anvendes ved køb og reservation på CPH webshop og i apps. Bonuspoint kan ikke anvendes til CPH Parkering.

Ved anvendelse af Bonuspoint reduceres din konto med det antal point, der svarer til prisen for købstransaktionen, hvis hele købet betales med Bonuspoint. Betales kun en del af købet med Bonuspoint, reduceres din konto med det antal point, der svarer til den del af prisen, som betales med Bonuspoint. Den resterende del af købet betales på anden måde, f.eks. ved betalingskort eller kontanter, og du vil få tildelt Basispoint for denne del.

Hvis du har anvendt Bonuspoint, som du har opsparet i forbindelse med køb af et produkt, som du senere returnerer, fratrækkes værdien af Bonuspointene fra returbeløbet for førnævnte produkt.

Ønsker du at anvende dine Bonuspoint, skal det angives ved køb eller reservation af produkter på CPH webshop, i app'en eller til kassemedarbejderen samt ved betaling i en af Forretningerne eller et af Spisestederne ved fremvisning og registrering af dit Medlemskort.

Enkelte produkter kan være undtaget fra betaling med Bonuspoint, således at betaling alene er mulig med almindelige betalingsmidler. Spørg i den enkelte Forretning eller det enkelte Spisested.  

Hvis Forretningerne og Spisestederne er tilknyttet flere bonus-, rabat- eller loyalitetskoncepter, kan Forretningerne og Spisestederne bestemme, at du ikke kan kombinere sådanne koncepter. Forretningerne og Spisestederne kan således bestemme, at alene CPH Advantage eller et af de øvrige koncepter kan anvendes. CPH kan også bestemme, at tilbud eller kampagner udbudt af CPH ikke kan kombineres med optjening af Bonuspoint.

I tilfælde af, at enkelte produkter fra CPH webshop ikke kan leveres, og købstransaktionens pris derved bliver mindre end værdien af de anvendte Bonuspoint, reduceres eventuelt anvendte Bonuspoint tilsvarende. 

Hvis du ikke afhenter reserverede produkter, annulleres ordren og eventuelle reserverede Bonuspoint tilbageføres til din konto.

4.4 Udløb af Bonuspoint
Dine Bonuspoint udløber efter tre år fra optjeningstidspunktet. Når du anvender dine Bonuspoint, anvendes de tidligst optjente Bonuspoint automatisk forud for senere optjente Bonuspoint.

Hvis du melder dig ud af CPH Advantage bortfalder alle optjente Bonuspoint 6 måneder efter, at du har modtaget en bekræftelse på udmeldelsen. Ved CPH's opsigelse af dit medlemskab, bortfalder alle optjente Bonuspoint 6 måneder efter, at CPH har givet dig meddelelse om opsigelse af medlemskabet.

4.5 Misbrug
Misbruger du CPH Advantage, f.eks. hvis du opretter flere forskellige medlemsprofiler, ophører dit medlemskab øjeblikkeligt, og du fortaber retten til at anvende alle optjente Bonuspoint.

5. Tilknyttede fordele ved CPH Advantage

5.1 Adgang til fordele i CASC
Du har adgang til fordele hos udvalgte Forretninger, Spisesteder og Flyselskaber i Københavns Lufthavn. Dette kan f.eks. være i form af rabatter, opgradering eller specielle tilbud. Information om fordelene kan findes på Medlemssiden. Der kan gælde særlige vilkår ved udnyttelsen af disse fordele. Sådanne vilkår findes på Medlemssiden.

CPH kan løbende inddrage nye Forretninger, Spisesteder og Flyselskaber i CPH Advantage. Når der inddrages nye Forretninger, Spisesteder og Flyselskaber i CPH Advantage, modtager du en orientering herom på email.

5.2 Adgang til fordele fra Partnere
Du har adgang til fordele hos CPH's Partnere. Dette kan f.eks. være i form af rabatter, opgradering eller specielle tilbud. Information om Partnerne, og hvilke produkter, Partnerne tilbyder, findes på Medlemssiden. Der kan gælde særlige vilkår ved udnyttelsen af disse fordele. Sådanne vilkår findes på Medlemssiden.

CPH kan løbende inddrage nye Partnere i CPH Advantage. Når der inddrages nye Partnere i CPH Advantage, modtager du en orientering herom på email.

5.3 Chancen for at blive udtrukket til fordele i Tax Free-butikkerne
Du har chancen for at blive udtrukket til fordele, såsom rabatter eller præmier, ved køb i Tax Free-butikkerne i CASC. Hvis du har vundet, udtrækkes dit medlemsnummer, når dit Medlemskort scannes i kassen.

5.4 Ændringer af tilknyttede fordele
CPH kan til enhver tid ændre udbuddet af fordele og produkter uden varsel. De til enhver tid tilknyttede fordele findes på Medlemssiden.

6. CPH EasyPay 

Som medlem af CPH Advantage har du mulighed for at anvende funktionen CPH EasyPay.

CPH EasyPay er en funktion, der gør det muligt for dig at gemme dine betalingskortoplysninger, så du ikke skal indtaste dem igen ved senere køb og reservationer foretaget via CPH webshop, CPH Airport app og CPH Parkering.

Første gang du foretager et køb eller en reservation, skal du vælge en 4-cifret personlig kode ("Koden") til brug for CPH EasyPay.

Koden må ikke være identisk med PIN-koden til det tilknyttede betalingskort, og CPH anbefaler, at du ikke vælger en kode, som indeholder ens eller fortløbende tal. Du bør heller ikke vælge den samme kode, som du anvender til at låse din mobiltelefon op med.

Når du senere foretager køb og reservationer, skal du blot indtaste Koden for at gennemføre købet eller reservationen.

Du har mulighed for at ændre Koden via "Min konto" på Medlemssiden samt i CPH Airport app. Det er også via denne funktion, at du kan slette eller ændre gemte betalingskortoplysninger i CPH EasyPay. Det er dit eget ansvar at sikre, at betalingskortoplysningerne er korrekte og opdaterede.

Hvis du indtaster Koden forkert tre gange, vil dine gemte betalingskortoplysninger automatisk blive slettet.

Når du anvender Koden, accepterer du, at CPH anvender dine Advantage loginoplysninger til at identificere de betalingskortoplysninger, som du har registreret. Du accepterer også, at det tilknyttede betalingskort benyttes til betaling for den pågældende transaktion. Herudover accepterer du at skulle betale eventuelle gebyrer for betalingens gennemførelse, som opkræves af de enkelte Forretninger.

Når du anvender det betalingskort, som er registreret i CPH EasyPay, gælder de almindelige kortholderregler, herunder hæftelsesregler, som du har indgået med kortudstederen. Betalingen sker på samme måde som ved almindeligt kortkøb, hvor du selv indtaster betalingskortoplysningerne.

Dine betalings- og kortoplysninger bliver gemt hos CPH's PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner.

7. Sikkerhed

CPH iagttager sammen med Samarbejdspartnerne, at persondataloven og anden relevant lovgivning overholdes med henblik på at beskytte dig. 

Du opfordres til at sikre, at tredjemand ikke har adgang til brug af dit Medlemskort, herunder sikre, at passwordet ikke er tilgængeligt. Opbevarer du passwordet på et varigt medium, anbefales det, at tredjemand ikke har adgang hertil.

Har du mistanke om tredjemands uretmæssige brug af Medlemskortet, skal du straks give meddelelse herom til CPH på cphadvantage@cph.dk eller telefon +45 32 31 32 31.

7.1 Nedbrud
Ved nedbrud på CPH Advantage systemet i de enkelte Forretninger vil Bonuspoint undtagelsesvist ikke kunne tilskrives din konto automatisk. I sådanne tilfælde kan du få tilskrevet Bonuspoint ved at rette henvendelse med dokumentation for dit køb til Kundeservice på cphadvantage@cph.dk senest 3 måneder efter købstransaktionen.

Ved sådanne nedbrud kan du heller ikke anvende dine opsparede Bonuspoint ved køb i Forretningerne mv.

7.2 Hæftelse for misbrug
Du hæfter fuldt ud for andres uautoriserede brug af Medlemskortet og Medlemssiden.

Dog hæfter CPH for uautoriseret brug, der sker senere end 24 timer efter, at CPH har modtaget din meddelelse om bortkomst, tyveri eller anden uberettiget tilegnelse eller anvendelse af Medlemskortet og Medlemssiden.

CPH kan kræve nærmere oplysninger om omstændighederne ved den uautoriserede brug, f.eks. kopi af politianmeldelser m.v. 

8. Samtykke til brug af købsadfærd og andre personoplysninger i markedsføringsmæssig henseende

8.1 Samtykke til anvendelse af præferenceoplysninger, købsadfærd og browsingadfærd i markedsføringsmæssig henseende
Du giver ved din tilmelding til CPH Advantage samtykke til, at CPH kan registrere, lagre og anvende informationer om dine afgivne præferenceoplysninger, din købsadfærd og din browsingadfærd til markedsføringsformål. Herved forstås, at CPH på baggrund af i) din adfærd i såvel købstransaktioner som i adfærden på CPH webshop og anden adfærd på CPHs platforme samt ii) dine afgivne personoplysninger kan sende målrettet og for dig relevant markedsføringsmateriale i form af tilbud, kampagner, konkurrencer, nye produkter/tjenester og lignende. 

Samtykket gælder for såvel markedsføring af CPH’s egne produkter/tjenester som markedsføring af produkter/tjenester fra de til enhver tid værende Forretninger og Spisesteder i CASC, samt Partnere og fra de til enhver tid fra Københavns Lufthavn opererende flyselskaber. På følgende link ses en oversigt over Forretningerne og Spisestederne i CASC:

 

https://cph.dk/cph-advantage/samarbejdspartnere#forretninger

Og

https://cph.dk/cph-advantage/samarbejdspartnere#spisesteder

 

På følgende link ses en oversigt over Partnere:

https://cph.dk/cph-advantage/samarbejdspartnere#partnere

På følgende link ses en oversigt over de fra Københavns Lufthavn opererende flyselskaber: 

https://cph.dk/cph-advantage/samarbejdspartnere#flyselskaber

 

8.2 Købsadfærd
Når du anvender CPH Advantage i forbindelse med gennemførelsen af en købstransaktion, registrerer og lagrer CPH generelle informationer om dig og transaktionen med henblik på dennes gennemførelse, tildeling af Bonuspoint og til anvendelse i profilering og markedsføring målrettet dig.

8.3 Generelt om behandling af personoplysninger
Læs mere om CPH's indsamling og anvendelse af personoplysninger i vores privatlivspolitik og i vores cookie-politik.

9. Samtykke til markedsføring

Det er en betingelse for at melde dig ind i CPH Advantage, at du giver samtykke til at modtage markedsføring via elektronisk post, f.eks. email, MMS, SMS og apps fra Københavns Lufthavne A/S og vores Samarbejdspartnere i CPH Advantage. Markedsføringen fra Københavns Lufthavn omfatter information om Københavns Lufthavn samt konkurrencer, events, fordelsprogrammer og parkeringsydelser udbudt af Københavns Lufthavn.

Samarbejdspartnere i CPH Advantage omfatter Forretninger og Spisesteder i Københavns Lufthavn, de fra Københavns Lufthavn opererende Flyselskaber samt vores Partnere, som er beliggende i eller udenfor Københavns Lufthavn.

Du giver også samtykke til behandling af personoplysninger om dig som beskrevet i medlemsbetingelserne. Hvis du senere ønsker at ændre dine oplysninger eller indstillinger, kan du til enhver tid gøre dette på cph.dk/advantage.

Du vil ikke modtage markedsføring direkte fra vores Samarbejdspartnere, men vores nyhedsbreve vil indeholde relevant information om og tilbud fra vores Samarbejdspartnere.

På cph.dk/advantage kan du også finde mere information om de til enhver tid værende Samarbejdspartnere i CPH Advantage og de produkter/tjenester, de udbyder. Hver gang CPH tilføjer en ny Samarbejdspartner til CPH Advantage, vil du modtage information herom i en email.

10. CPH's status

CPH er alene aftalepart ved indgåelse af aftaler om CPH Parkering. Alle andre produkter udbydes af tredjemand, og CPH er i denne sammenhæng alene formidler. Det er således alene den pågældende udbyder, der som din aftalepart er ansvarlig for det solgte produkt og eventuelle fejl og mangler herved, eller anden form for misligholdelse.  

Dine køb er derfor underlagt den enkelte Samarbejdspartners aftalevilkår. Eventuelle forespørgsler, reklamationer og andre henvendelser skal derfor rettes direkte til den Samarbejdspartner, der har solgt dig det pågældende produkt.

CPH er heller ikke ansvarlig for en Samarbejdspartners fejlagtige håndtering af CPH Advantage eller ved flytning eller lukning af en Samarbejdspartner.

11. Overdragelse af rettigheder

Dine rettigheder og forpligtelser som Medlem kan ikke overdrages til andre uden CPH's forudgående, skriftlige samtykke. 

CPH kan overdrage rettigheder og forpligtelser i forhold til dig til enhver tredjemand uden dit samtykke. Sker der en sådan overdragelse, accepterer du, at kundeinformationer, personlige oplysninger samt oplysninger om indkøb videregives til vedkommende, der overtager og/eller indtræder i CPH's rettigheder og forpligtelser. Dette betyder dog ikke, at CPH vil videresælge dine oplysninger.

12. Ændringer af medlemsbetingelserne

CPH kan når som helst ændre medlemsbetingelserne og CPH Advantage med et rimeligt varsel. Et varsel på 14 dage er altid et rimeligt varsel.

Du vil få besked om væsentlige ændringer ved elektronisk post, herunder email. Mindre, uvæsentlige ændringer i medlemsbetingelserne vil dog alene blive varslet på Medlemssiden.

Du er ansvarlig for at holde din email adresse opdateret på Medlemssiden. Modtager du f.eks. ikke en meddelelse om ændring af medlemsbetingelserne, fordi du har ikke har opdateret din email adresse, er du selv ansvarlig herfor.

En ændring af medlemsbetingelserne anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt CPH, at du ikke ønsker at være bundet af de nye medlemsbetingelser. Hvis du giver meddelelse om, at du ikke ønsker at være bundet af de nye medlemsbetingelser, anses din meddelelse for at være udmeldelse af CPH Advantage. 

13. Tvister - lovvalg - præceptive regler

Tvister mellem dig og CPH skal afgøres efter dansk ret ved CPH's hjemting, medmindre andet følger af præceptive regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

Medlemsbetingelserne fratager ikke medlemmer, der er forbrugere, rettigheder iht. præceptive regler

14. Kundeservice

Hvis du har spørgsmål eller mener, at der f.eks. ikke er tilskrevet korrekte Bonuspoint ved en købstransaktion på CPH webshop mv., kan du rette henvendelse til CPH Advantage Kundeservice.

CPH Advantage Kundeservice kan kontaktes på email: cphadvantage@cph.dk eller på telefon 32 31 32 31. Ved henvendelse bedes du oplyse dit CPH Advantage medlemsnummer.