Lokale Bestemmelser

Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn

OBS! Husk p-skiven når du parkerer airside på Terminalvej - se varslede ændringer her

Lokale Bestemmelser udgives af Københavns Lufthavne A/S (CPH), Trafikafdelingen, og er kun tilgængelige online på www.cph.dk. Brugerne er velkomne til efter behov selv at printe de enkelte afsnit ud, selvom det af miljømæssige hensyn anbefales at undlade dette.

De lokale bestemmelser indeholder alle relevante safety-relaterede regler og retningslinjer, som skal kendes af personer, der færdes på lufthavnens afspærrede områder (airside).

Herunder fx særlige færdselsregler i områder med flytrafik; særlige færdselstavler og vejmarkeringer, der anvendes i lufthavnen; personlig indberetningspligt i tilfælde af hændelser og uheld på airside; regler for lejere og brugere af lufthavnsfaciliteter; regler for trafikanter, herunder krav med hensyn til undervisning, forsikring og ansvar, bilpasregler og færdselstilladelser; forholdsregler og sanktioner i tilfælde af forseelser; personlige værnemidler og miljømæssige krav, osv.

I tilknytning til Lokale Bestemmelser findes endvidere et antal tillæg (appendikser) med uddybende beskrivelser om særligt vigtige forholdsregler på airside. Udover at læse de generelle regler i Lokale Bestemmelser skal det derfor altid undersøges, om der også findes et appendiks med forklaringer til de pågældende regler.

Bemærk: Security-relaterede forholdsregler, herunder ordens- og adgangsbestemmelser, erhvervelse af adgangskort til lufthavnen m.m. fremgår ikke af Lokale Bestemmelser, hvorfor forespørgsler herom bedes rettet til CPH/Security. 

Indholdsfortegnelse 07. juli 2017

Kapitel 1: Referencer, henvisninger og definitioner

1.1 Om Lokale Bestemmelser

1.2 Appendikser til Lokale Bestemmelser

1.3 Definitioner

Bilag 1 – Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys

Kapitel 2: Regler for lejere og brugere på airside

2.1 Ordensregler

2.2 Bygningsmæssige ændringer

2.3 Opbevaring af farlige stoffer

2.4 Anvendelse af vejsalt på airside

2.5 Udtømning af vand på airside

2.6 Affaldshåndtering, opstilling af containere m.v.

2.7 Sikring af grej og handlingsudstyr

2.8 Anvendelse af højt grej

Kapitel 3: Færdsel på airside – Personer

3.1 Regler for alle med adgang til airside     

3.1.1 Generelt     

3.1.2 Fodgængere på airside     

3.1.3 Personlige værnemidler

3.2 Færdselstilladelse     

3.2.1 Forudsætninger     

3.2.2 Hvor gælder min Færdselstilladelse til?      (Oversigtskort)

3.3 Undervisningskrav     

3.3.1 Generelt     

3.3.2 Kørsel i forpladsområder (Apron Safety færdselskursus)     

3.3.3 Kørsel i Manøvreområdet     

3.3.4 Betjening af passagerbroer og DGS (Brooperatør)     

3.3.5 Godkendelse af undervisningssted og instruktør Bilag 1 – Pensumlister for undervisning     

A) Minimum pensum for trafikanter på forpladsen     

B) Minimum pensum for trafikanter i Manøvreområdet     

C) Minimum pensum for brugere af landmobile radioer     

D) Minimum pensum for brooperatører

Kapitel 4: Færdsel på airside – Køretøjer

4.1 Særlige lufthavnsregler     

4.1.1 Generelt     

4.1.2 Vigepligt på airside     

4.1.3 Hastighedsbegrænsning på airside     

4.1.4 Kørsel med motor i tomgang     

4.1.5 Parkering på airside     

4.1.6 Regler for vogntræk

4.2 Lodsning på airside     

4.2.1 Generelle regler for alle lodsningsopgaver

4.2.2 To typer af lodser og lodsningsopgaver

4.2.3 Vejviserlodser (også kaldet ledsagelodser)

4.2.4 Autoriserede lodser

4.2.5 Omkostninger til autoriseret lods

4.3 Særlige regler for motorcykler, knallerter og cykler

4.4 Færdsel i områder med flytrafik     

4.4.1 Forpladsområder     

4.4.2 Flystandpladser     

4.4.3 Flytrafikerede rulleveje (uden for Manøvreområdet)     

4.4.4 Serviceområder (hangarområder)     

4.4.5 Syd-, Øst- og Vestområdet     

4.4.6 Manøvreområdet

4.5 Køretøjers indretning og sikkerhedsudstyr     

4.5.1 Generelt     

4.5.2 Bemanding og betjening af køretøjer og grej     

4.5.3 Anvendelse af sikkerhedssele     

4.5.4 Bremser m.v.     

4.5.5 Anvendelse af pigdæk og snekæder     

4.5.6 Roterende topblink     

4.5.7 VLT     

4.5.8 Tankning af køretøjer 

4.5.9 Registrering af køretøjer som anvendes på Airside 

Bilag1 - Højdebegrænsninger for køretøjer i Nordområdet

Kapitel 5: Anvendelse af standpladser

5.1 Flyhandling under ekstreme vejrforhold

5.2 Standpladsklarering

5.3 NON-EU og NON-Schengen flyvninger

5.4 Anvendelse af broer på standpladser

5.5 Krav til brooperatøren

5.6 Flyankomst

5.7 Anvendelse af 400 Hz kabelbrønd

5.8 Flyafgang

5.9 Flyoperationelle restriktioner      

5.9.1 Jetfly generelt     

5.9.2 Propelfly generelt     

5.9.3 Helikoptere generelt

5.10 Parkering af fly

Bilag 1 – Standpladsoversigt

Bilag 2 – Anvendte Docking Guidance systemer

Bilag 3 – Muligheder for valg af Dør 1 eller Dør 2 på fly

Bilag 4 – Miljømæssige restriktioner

Kapitel: 6 Håndtering af fly

6.1 Ground handling af fly     

6.1.1 Generelt     

6.1.2 Tankning af fly     

6.1.3 Afisning af fly     

6.1.4 Vask af fly

6.2 Færdsel omkring fly på standpladser     

6.2.1 Generelt     

6.2.2 Jetfly     

6.2.3 Propelfly     

6.2.4 Helikoptere

6.3 Teknisk servicering af fly     

6.3.1 Reparation af fly på standpladser     

6.3.2 Afprøvning af ELT, transpondere og kompas m.v.     

6.4 Motor- og tomgangskøring af fly

6.4.1 Generelt

6.4.2 Definitioner vedr. motor- og tomgangskøring

6.4.3 Motorkøring

6.4.4 Tomgangskøring

6.4.5 Rapportering

6.5 Færdsel med fly

6.5.1 Generelt

6.5.2 Forpladsområder

6.5.3 Serviceområder

6.5.4 Manøvreområde

6.6 Fly i isolation eller karantæne

Bilag 1 – ICAO klassificering af fly

Bilag 2 – Kort over motor- og tomgangskøringsområder

Bilag 3 – Kort over område for justering af kompas

Bilag 4 - Kort over serviceområde syd

Kapitel: 7 Alarmering, uheld og hændelser

7.1 Alarmering ved uheld og hændelser på airside     Vigtige telefonnumre

7.2 Indberetningspligt

7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn

7.4 Håndtering af diverse spild og udslip på airside     

7.4.1 Generelt     

7.4.2 Brændstofspild     

7.4.3 Olieudslip     

7.4.4 Udslip af ukendte eller farlige materialer

7.5 FOD (Foreign Object Damage)

7.6 Fund af formodede flydele på airside

Kapitel 8: Ansvar, overtrædelser og sanktioner

8.1 Ansvarsforhold

8.2 Overtrædelser og sanktioner

Kapitel 9: Anvendelse af APU

9.1 APU-regler     

9.1.1 Generelle bestemmelser     

9.1.2 Normal anvendelse af APU     

9.1.3 Dispensation     

9.1.4 Særlige bestemmelser      

9.1.5 Tankning af luftfartøj med APU i drift

Rapportering af motor- og tomgangskøringer, jf. 6.3.3.19

Download rapporteringsskema

Alle motor- og tomgangskøringer med fly i Københavns Lufthavn skal indrapporteres til CPH!

Straks efter den 1. og 15. i hver måned udfyldes rapporteringsskemaet, som kan hentes via ovenstående link, og fremsendes vedlagt en email til CPH, Miljøafdelingen, maf@cph.dk

Appendikser til lokale bestemmelser

Herunder kan du se se alle appendikser til lokale bestemmelser for Københavns Lufthavn.

Appendiks 1: Taxiing og bugsering af fly -NOV 17 –  download PDF dansk 

Tillæg til appendiks 1: E82-E87-A - download PDF dansk

Appendiks 2: Standpladsskemaer - Se standpladsskemaer her

Appendiks 3: Apron Safety brochure (Færdselskursus) – udgået 

Appendiks 4: Manual for Standpladsklarering – JUL 17. – download PDF dansk 

Tillæg til appendiks 4 -Betjening af broer og DGS – OKT 13 – download PDF dansk

Appendiks 5: Low Visibility operationer – FEB 12 –download PDF dansk

Appendiks 6: Brug af højt grej – JAN 11 – download PDF Dansk

Appendiks 7: De- & antiicing af fly – OKT 16 Rev.2 – download PDF Dansk

Appendiks 8: Lokal Sneplan 2017/2018 - rev.2 NOV 07- 2017 – download PDF Dansk

Appendiks 9: Entreprenørarbejde udendørs på airside – JUN 03 – UDGÅET

Appendiks 10: Radioreglement – September 16 – download PDF Dansk

Appendiks 11: Afspærringsregler for arbejder i områder med flytrafik – JANUAR 17 – download PDF Dansk 

Appendiks 12: Udsendelse af Notam – JAN 13 – download PDF Dansk

Appendiks 13: Dagafmærkningsstandard på airside – JUL 12 – kontakt Trafikafdelingen

Appendiks 14: Færdselstavler på airside – JAN 11 – kontakt Trafikafdelingen

Appendiks 15: Skilte til sikring af det flytrafikerede område – SEP 08 – kontakt Trafikafdelingen

Appendiks 16: Sanktionskatalog Version 22 - DEC 13 -download PDF Dansk

Appendiks 17: Kørsel i Manøvreområdet – OKT 14 -download PDF Dansk

Appendiks 18: Apron Safety for fodgængere – Udgået

Appendiks 19: Advarselsklæder – JUN 16  - download PDF Dansk

Appendiks 20: Regler og vejledninger i Bagagehallerne – Oktober 2017 – download PDF Dansk

Appendiks 22 : Procedure til forebyggelse af FOD på Airside - Maj 2017 Rev.1 download PDF Dansk

 

 

 

Varslede ændringer.

Lokale Bestemmelser: 

Opdateringer gældende fra 07. juli 2017 

QA bilpas og tidsbegrænset parkering. Rev.7, 20-12-2016 

Appendikser til Lokale bestemmelser: 

Nyt appendiks gældende fra oktober 2017: Appendiks 20 - Regler og vejledninger for bagagehallerne. Oktober 2017.

 

 

Aktivitets- og afspærringsplan

Reglement for transport i terminalområder

Oversigtskort over Københavns Lufthavn

Download et komplet oversigtskort over bygninger, standpladser og landingsbaner i Københavns Lufthavn som PDF.

Download kort her