Kendt leverandør

Herunder finder du informationer om det at være Kendt leverandør i Københavns Lufthavn. Udover information, finder du også ansøgnings blanketten.

Hvad indebærer det at blive udpeget som kendt leverandør?
Københavns Lufthavne A/S (CPH) kan udpege leverandører af lufthavnsleverancer som kendte leverandører. Som kendt leverandør foretager virksomheden selv en række sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med lager, pakning, transport og levering af lufthavnsleverancer.

Lufthavnsleverancer fra kendte leverandører udpeget af CPH er fritaget for eftersyn ved levering i CPH securitybeskyttede område CSRA. 

Sikkerhedsplan

  • Der skal udarbejdes en sikkerhedsplan for firmaet/afdelingen, der godkendes af Trafikstyrelsen.

 Uddannelsesplan

  • Der skal udarbejdes en uddannelsesplan for involverede medarbejdere. 
  • Enhver medarbejder, der skal transportere eller arbejde med lufthavnsleverancer, eller som indgår i en del af firmaets sikkerhedsplan, skal uddannes jf. EU forordningerne (185/2010 afsnit 9 og 173/2012 afsnit 9)

 Security erklæringer

  • Den juridisk ansvarlige i firmaet hæfter for eventuelle overtrædelser, jf. den underskrevne forpligtelseserklæring og gældende vilkår ift. CPH.

 Forsegling

  • Der skal indgås en særlig plomberings - forseglingsaftale med CPH Security, gældende for både køretøjer og/eller andet transportudstyr. Forseglingen skal godkendes af CPH, og firmaet bærer alle udgifter, der måtte være forbundet hermed.

 Opfølgning og kontrol

  • Firmaet er forpligtet til at udføre egenkontrol/kvalitetskontrol med at regler og vilkår til enhver tid overholdes igennem hele forløbet.
  • Trafikstyrelsen vil udføre tilsyn med overholdelsen ude i firmaet og under transporter.
  • CPH fører kontrol ved modtagelsen af vareleverancen og skal reagere på informationer om - eller tegn på uregelmæssigheder.
  • Hvis Trafikstyrelsen eller CPH ikke finder vilkår/regler overholdt jf. EU Forordning (173/2012 afsnit 9.1.4.) inddrager CPH rettigheden som kendt leverandør. 

Ansøgning om at blive Kendt leverandør
Udfyld og fremsend nedenstående

Tilmeldingen skal sendes til følgende adresse:

ATT. Security Operation & Development                        Københavns Lufthavn                                                Lufthavnsboulevarden 14                                                                 2770 Kastrup

eller som scannet kopi til glenna.henriksen@cph.dk

Når vi har modtaget Jeres ansøgning, bliver I kontaktet af Security Staben med henblik på det videre ansøgningsforløb.